آثاری که در این تارنما منتشر می شوند اعم از گزینش هیات تحریریه و یا ارسالی هم میهنان، در راستای باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما به مفهوم تائید آنها از سوی نهاد مردمی نیست و همواره نویسنده پاسخگو خواهد بود

 

سرزمینمان ایران

Image1031.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید