مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسنده پاسخگو خواهد بود

سرزمینمان ایران

iran22.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید

خبرخوان

اندیشه   فرهنگ و هنر   حقوق بشر   مبارزات مدنی   محیط زیست و فن آوری