آثاری که در این تارنما منتشر می شوند اعم از گزینش مدیران تارنما و یا ارسالی هم میهنان، در راستای باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما به مفهوم تائید آنها از سوی نهاد مردمی نیست و همواره نویسنده پاسخگو خواهد بود

سرزمینمان ایران

iran113.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید

خبرخوان

اندیشه   فرهنگ و هنر   حقوق بشر   مبارزات مدنی   محیط زیست و فن آوری