آیین نامه مصوب

نسخه هشتم آیین نامه نهاد مردمی در پایان مهلت رای گیری در تاریخ پنجم ماه ژوئن ۲۰۲۳ با آرای موافق بیش از دوسوم پشتیبانان با شخصیت حقیقی و حقیقی درسایه نهاد مردمی که در این رای گیری شرکت داشتند به تصویب رسید واجرا و رعایت مفاد آن در نهاد مردمی از این تاریخ قوت و الزام قانونی و سازمانی یافته است.

 

Loading