نامه به دبیرکل سازمان ملل در مورد ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

 

آقای آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل متحد
موضوع: انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

آقای گوترش
با وجودی که سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را بابت نقض فاحش ومستمر حقوق بشر مردم ایران بارها محکوم نموده و شورای حقوق بشر برای آن گزارشگر ویژه منصوب کرده است، اینک با بیشرمی تمام نماینده این رژیم جنایتکار را به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب نموده است.

سال گذشته در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی که جمهوری اسلامی بیش از ششصد تن از جوانان ایران از جمله ۷۴ کودک را کشت و چشم دهها جوان را با گلوله های ساچمه ای نابینا نمود، اعضای شورای حقوق بشر به تعیین هیات حقیقت یاب برای رسیدگی به سرکوب جنایت بار معترضان بی سلاح در ایران رای دادند و حتی به دلیل نادیده گرفتن حقوق زنان، نماینده جمهوری اسلامی را از کمسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کردند.

اینک با اینهمه سوابق مجرمانه و پرونده پربرگ تضییع سیستماتیک حقوق بشر ایرانیان، معرفی نماینده یک رژیم جنایتکار و تروریست پرور بعنوان ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل نوعی دهن کجی سازمان ملل متحد به همه ایرانیان آزادایخواهی است که برای رهایی ایران از چنگال فرقه تبهکار اسلامی علیرغم شکنجه، زندان و کشتارهای خیابانی سالها برای رسیدن به نظامی سکولار و دموکرات در ایران مبارزه می کنند.

بنظر می رسد تاریخ مصرف سازمان ملل متحد رو به پایان است و این سازمان نه تنها در امور مربوط به رفع تنش ها و منازعات خونین بین کشورهای عضو عاجز هست، بلکه قادر نیست به مصوبات خود احترام گذاشته و از آنها نگاهبانی نماید.

نهاد مردمی انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر از سوی این شورا را شرم آور دانسته و ریاست این مجمع که هدف آن ترویج و محافظت از حقوق بشر است از سوی جمهوری اسلامی را محکوم می کند.

دوم نوامبر ۲۰۲۳
نهاد مردمی

رونوشت:
کاخ سفید
آنتونی بلینکن
اعضای مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر

Loading