بيانيه اعلام موجوديت نهاد مردمی

ما زنان و مردان ايران زمين با کوله باری انبوه از تجربه پيش کسوتان و با دگر انديشی و خردی توانمند از خلاقيتهای نوآوران جامعه امروزين ايرانی مفتخر و خرسنديم که تولد « نهاد مردمی » را به شما بشارت دهيم .

نهادی برخاسته از خروش ملی و جنبش آزاديخواهی بر ضد حکومتگران نظام بيدادگر جمهوری اسلامی که با سرکوب و نقض مستمر و مکرر حقوق مدنی و ملی ايرانيان ، موجوديت اشغالگر ، ويرانگر و بيگانه خود را برملت ايران تحميل کرده اند .
نهادی که می خواهد با پايبندی و اعتقاد به پنج اصل بنيادين :

1) پاسداری از استقلال ملی و تماميت ارضی ايران
2) جدايی دين از حکومت (سکولاريسم)
3) پشتيبانی از منشور جهانی حقوق بشر
4) برگزاری انتخابات آزاد برای تعيين نوع نظام آينده ايران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی
5) مشارکت مستقيم ايرانيآن مناطق مختلف ايران در امور اجتماعی ، فرهنگی ، سياسی و اقتصادی محلی خود

سازمانی متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین المللی درمحیطی‌ مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی بنا نموده و از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی حمایت، ودر جهت استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران کوشش نمايد.

در اين راه توان ما همه توانهای جامعه ايرانی است . مشعل راه ما اصول اساسی و طبيعی حقوق بشر بر پايه جدايی دين از حکومت و برترين و بهترين اصول لازم برای رشد و تکامل در جامعه می باشد .

همگان بدانند که باور به اصول ياد شده در فضايی شفاف ، آزاد و بدور از ريا و خود محوری سر انجامی بجز سرافرازی را نخواهد داشت . در اين آغاز راه پر فراز و نشيبمان اگر کاستی هايی می بينيد با همراه شدن با ما و با همياری با ما در رفع آنها بکوشيد . شـبکه های ارتباطی ما با هم و با ديگر ايرانيان اکنون برنامه های تلويزيونی و سايت اينترنتی ، که با استفاده از پيشرفته ترين نرم افزار موجود ماههاست که به همبستگی ما ايرانيان کمک می کند ، می باشند . اميد بر اين است که در قدمهای آينده هر چه بيشتر توان ارتباطاتی و قدرت نفوذ خود را در جامعه ايرانی و بين المللی بالا ببريم .

نبود يک مخاطب منتخب مردم برای جامعه بين المللی در جامعه اپوزيسيون ايرانی بسيار مشهود و تا به امروز زيان آور بوده است . باشد که ما در نهاد مردمی اين کاستی را برطرف کنيم و ياری جامعه بين المللی را بر مبارزه آزاديخواهانمان دريغ مداريم .

هم ميهنان نهاد مردمی از مردم و برای مردم است . با همراهی و همياری با اين نهاد ، فردای ايران را خود بسازيم .

مارس 2011
پاينده ايران
هیات امنای نهاد مردمی

Loading