پیام شادباش سال نو ۱٤۰۳ خورشیدی

نوروز باستانی، جلوه بارزی از شکوه طبیعت در جهان و تبلور رویش و خیزش در زمین است.
نوروز مظهر هویت ملی ما ایرانیان و یادگار فرخنده ای از تاریخ پرافتخار ماست.
در حالی گام به سال نو می نهیم که ملت مبارز و آزادیخواه ایران سیرک انتخابات جمهوری اسلامی را به رفراندم نه به جمهوری اسلامی تبدیل کردند و با عدم حضور در حوزه های رای گیری و یا انداختن آرای باطله در صندوق های رای، بساط مهندسی انتخابات را بر سر مهندسان آن خراب کردند. از سوی دیگر شوربختانه سیل ویرانگر سیستان و بلوچستان و عدم کمک رسانی بموقع نهاد های حکومتی به سیل زدگان، شادی فرارسیدن نوروز را به کام شهروندان بلوچمان تلخ کرده است.
در سالی که پایان میگیرد، شاهد ادامه مبارزات هم میهنان از پیر و جوان، از زن و مرد برای دستیابی به آزادی ایران و ایرانی و رهایی از چنگال فرقه تبهکار اسلامی حاکم در سرزمینمان بودیم و زنان میهنمان علیرغم وحشی گری های گشتاپوهای ملایان، چشم جهانیان را به دفاع از حق پوشش اختیاری خیره کرده اند.
از سوی هیات امنا و مدیریت اجرایی نهاد مردمی فرارسیدن نوروز باستانی ۱٤۰۳ را به هموندان و هم میهنان گرامی در سراسر جهان شادباش می گویم و امیدوارم با بهم پیوستن نیروهای راستین اپوزیسیون، آلترناتیوی درخور پذیرش و احترام ملت ایران و جوامع ملی و بین المللی شکل گیرد و با تکیه برنیروی انسانی کارآمد و پرتجربه، گام های موثری برای خیزش مردمی و برکناری رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دمکراتیک و سکولار در میهنمان برداریم.
مارس ۲۰۲٤ – اسفند ۱٤۰۲
ایمان فروتن
رئیس هیات امنا و مدیر اجرایی نهاد مردمی

Loading