هر روز برای بانوی ایرانی ۸ مارس است!

استر سلیمی

٤۵ سال است که بانوان ایران، چون اسطوره های تاریخی خویش از جمله طاهره قره العین که در فضائ خفگان مذهبی درمرداد ماه ۱۲۲۷ شمسی در یک سخنرانی روبند خود را کنار زد به مبارزات خود هر روز بیشتراز دیروز با قوانین و مقررات اسلامی مردسالار و حجاب اجباری اسلامی مبارزه می کنند.

بانوان ایرانی در هر زمانی جلوتر از زمان خود به عرصه مبارزات فرهنگی و اجتماعی پا گذاشته اند. بانو بی بی استرآبادی اولین مدرسه دوشیرگان در ایران را تاسیس کرد. او در تمام عمربه دنبال تربیت، آموزش و تعلیم حقوق زنان بود.

دهباشی زینب و یا زینب پاشا در اواخر دوره ناصرالدین شاه در شورش نان، اعتراضات خیابانی را برای باز کردن انبار والی آذربایجان و توزیع گندم و آرد بین گرسنگان سازماندهی می کند.

سردار بختیاری و حامی جنبش مشروطه بی بی مریم بختیاری از زنان تحصیل کرده ای بود که به حمایت آزادی خواهان برخاست و حتی به تهران لشکرکشی کرد. قبل از فتح تهران، همراه سواران مخفیانه وارد تهران شد و شبانه روی سقف خانه ای که رو بروی مجلس بهارستان بود سنگربندی کرد تا بعد از ورود سردار اسعد بختیاری برادرش با قزاق ها بجنگد.

بانوان تاریخ سازایرانی به دلیل جامعه مرد سالار، کمتراز آنها نام برده شد از جمله صدیقه دولت آبادی که فعال حقوق زنان و از پیشگامان روزنامه نگاری در ایران بود. صدیقه دولت آبادی سال ۱۲۹۷ مجوز اولین نشریه زنان اصفهان را به نام “زبان زنان” از وزارت معارف گرفت. بانو دولت آبادی یک دهه، پیش از کشف حجاب رضا شاه بزرگ حجاب را از سر برداشته بود.

مهرانگیز دولتشاهی اولین سفیر زن ایرانی در زمان رضا شاه به آلمان رفت و بعد از تحصیل با دکترای علوم اجتماعی به ایران برگشت و در سال ۱۳۲۵ در سازمان خدمات اجتماعی و انجمن حمایت از زندانیان مشغول بکار شد.

قمرالملوک وزیری اولین زن ایرانی که در دوران خفگان مذهبی و خرافی بدون حجاب کنسرت اجرا کرد و زنجیرهای اسارت را گسست.

فروغ فرخزاد تاثیری بی مانند در ادبیات و نگاه بانوان در جامعه گذاشت.

فرخ رو پارسا اولین بانوی ایرانی در عصر کنونی است که درکابینه امیرعباس هویدا در سال ۱۳٤۷ به سمت وزیر آموزش و پروش رسید و نقش مهمی در توسعه آموزش دختران داشت.

وبانوان مبارز فراوانی که در این ٤۵ سال حکومت جنایتبار جمهوری اسلامی با سری بلند، در میدان مبارزه جان خود را فدای آزادی کردند.

ازمبارزات بی وقفه بانوان ایرانی پشتیبانی کنیم و تمام روزها را به آنها شادباش گوییم.

هشتم مارس ۲۰۲٤

استر سلیمی

 

 

 

Loading


دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این نوشته،  لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.

Loading