م. روشنی « سیروس»

کسانیکه در مقام بالای روحانیت جای دارند اعم از اینکه صالح یا فاسد باشند خود را دارای مصئونیت میدانند و برای همین مصئونیت است که بی پروا دست بهر جنایتی میزنند اینان خود را نائب امام میدانند و احکام و عقایدشان بر روی اجتهاد و نظر شخصی استوار است در هر جنایت و فسادی مورد اعتراض نیستند چون بقوه ی اجتهادآن را پیش گرفته اند. خامنه ای نیز در همین عقیده دست به این جنایات و دزدیهای بی حد و حساب میزند باینجهت هر اعتراضی به کودک کشیها و دزدیهایش میشود بحساب «شم فقاهت » گذاشته سرکوب معترضین را حق مسلم خود میداند ..شیخ فضل الله نوری که الگوی خمینی و خامنه ای میباشد نیز گر چه مرجع تقلید نبود ولی در پایتخت بالاترین مقام روحانیت را داشت ازحیث تبحر و معلومات دینی حتی از بهبهانی و طباطبائی بالاتر بود او باستناد مصئونیتی که دین به او داده بود بر علیه قانون مشروطیت قیام کرد و باعث آنهمه خون ریزی گردید. از آنجائیکه رویدادهای آن زمان با رویدادهای کنون شباهت دارد بد نیست قسمت کمی ازشرح محاکمه شیخ فضل الله نوری را که باعث کشتار وویرانی شهرها و دهات شده بود از نظر دوستان بگذارانم تا آنهائیکه از آن بی اطلاعند آگاهی حاصل نمایند ..


ادعانامه داستان بسیار طولانی است من سعی میکنم قسمتی از آن را گل چین کرده روی کاغذ آورم :( کسانیکه متن کامل آن را خواهانند به تاریخ انقلاب مشروطیت نوشته دکتر مهدی ملک زاده که خودازمجاهدین آزادیخواه بود صفحه 1260 رجوع فرمایند پدرایشان ملک المتکلمین نیز سهم بسزائی در انقلاب مشروطیت داشته است) . ادعانامه توسط شیخ ابراهیم زنجانی که یکی از مجتهدین آزادیخواه بود قرائت گردید واز دادگاه تقاضای حکم اعدام ( مفسد فی الارض) نمود .
ادعانامه این طور شروع میشود :
وقتی که شدت ظلم و جور و فساد مقتدرین و عالم نمایان به احکام ناسخ و منسوخ و ناحق ایشان و هرج و مرج امور خواص و عام در ایران بنهایت شدت رسید عموم خلق علاج را به مشروطیتدولت دیدند و آن این است که تصرفات امراوعالم نمایان و پادشاه در نفوس واعراض اموال خلایق بطور دلخواه مطلق نبوده وقتی مقتدرین مرتکب فساد بشوند مانعی نباشد و ضعفا درمقابل صد برابرمجازات ببینند وجمعی همیشه در کمال راحت و معبودیت دست رنج دیگران را گرفته بمصرف عیش رسانند .جمعی از عقلا از طرف مردم جمع شده و مشاوره در امور مملکت و معیشت و حفاظت خاک و رفع تعدی متعدیان نموده و نگرانباشندکه آنچه مردم به عنوان مالیات برای حفظ امنیت میدهند به جیب غارتگران نرود مظفرالدین شاه و بعد محمد علی میرزا ی مخلوع استدعای ملت راقبول کرده قانون عهدنامه اساسی را امضاکردند و جنابعالی هم « منظور شیخ فضل الله است» با چند نفر از معروفین علما در استحکام این اساس نامه دخالت داشته زیاده ازهشت ماه
در مجلس شورایملی بوده و با حضورشما و جمعی دیگر مواد قانون اساسی نوشته شد و تصحیح گردید چه شد که نا گهان شق عصای امت کرده علم مخالفت بلند کرده و جمعی اشرار را به دور خود جمع نموده و ماده ی مفسده عظیم علت خونریزی پنجاه هزار نفر نفوس ایرانی بی گناه و هتک اعراض و رعب قلوب و سلب بیشتراز صد کرور اموال و تخریب آبادیهاگردیدید اگر این عنوان حرام بود چرا هشت ماه خود در استحکام آن کوشیدی ؟ یکشب بنده هم خود بودم درخانه میرزا سید محمد طباطبائی آقا سید عبدالله بهبهانی هم بود و بیست و پنج نفر از معتبرین وکلا هم حاظر بودند قسم غلیظ و شدید در حضور کلام الله مجید یاد کردی که خیانت بملت نکرده همیشه موافقت با مشروطیت نمائی مجددأ بعد از چند روز قسم را شکسته ندای فساد دادی و گفتی خلاف من بر سر آن یک ماده قانون اساسی است باز جمعی همان ماده را بر داشته در خانه خودت آورده بنده هم بودم با بیست نفرازوکلا مدلل کردیم که همان ماده همانطورکه هست باید نوشته شود باز قرآن حاضر کرده قسم موئکد یاد کردی که دیگر ابدأمخالفت نکنی و فردا بمجلس بیائی بناگه باز قسم راشکسته به حضرت عبدالعظیم رفته کتبأ و نطقأ چه افترا که به وکلا نزدی ؟
به چه دلیل اشرار رااغوا کردی که مشروطه خواهان را از قتل و ضرب و هر اذیتیمعاف ندارند ؟
بعد از آنکه از فساد توپخانه نتیجه مطلوب نگرفتی دست بکار دسیسه ها شدی آیا در حبس و زجرسادات و محترمین و به حلق آویختن مظلومین وزجر مردما بی تقصرید ؟ آیا در کشتن آن جمع کثیرمحمد علی شاه را یاری نکردی ؟
آیا آن قتل نفوس و گرفتاری و تبعید محترمین و تصرفات در اموال ملت که ذخیره چند ساله ایران بود و تقویت در فرستادن لشگر به یک شهرمعتبر ایران مثل تبریزکه چندین هزار ضعفا و عجزه و نسوان و اطفال دارد و در خانه خود نشسته برکسی هجوم نمی بردند بلکه در مقابل زورگوئی دفاع از خود میکردند توصیه نکردی ؟
این فرستادن توپها وافواج امثال رحیم خان و بستن راه آذوقه بر مردم یک شهر و تخریب و غارت دهات آذربایجان و هتک نسوان و تصرف درتمام اموال مردم وهوای نفس که ازمحمد علی میرزاو مشیرالسلطنه و قوام الدوله و مجدالدول و امیر بهادر و سایر شرکای شما سر میزدکه سلطنت غیر مشروطه عبارت از اینگونه کارهاست اینها را صحیح میدانستید ؟ اگرشرعی میدانستید بخط خود بنویسید و اگر شرعی نمیدانستید به چه جهت تأئید میکردید ؟
آیا در کشتن ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی قزوینی بدست محمد علی میرزا اقدامی کردید ؟
اگر لشگریان امیر بهادر را یاغی می دانستید چرا با ملت موافقت نکرده با آنها جنگ کنی نگوئید که چون عمامه داریم و زحمت و مشقت و سینه بگلوله دادن و درمقابل آفتاب در خاک خوابیدن را به سرباز داده ایم و خود باید از لذائذ متنعم باشیم..!!
چرا محمد علی میرزا را گول زده مانع شدی وفای بعهد کند و سبب آنهمه خونریزی بزرگدر ایران و توحش مردمان شدید ؟
بد ترین جنایات اینکه نقشه دستگیری و قتل آقای سید علی آقا یزدی کشیدید اشرار را واداشته شبانه بمنزل سید کمال و سید جمال واعظ ریخته بیچاره مرحوم میرزا مصطفی و میرزاغلامحسین را باموحش ترین وضع به قتل رسانند .
سوآلهای متعدد دیگراز شیخ در اتهامنامه مندرج است ولی چون باعث طول کلام میشود و شاید دوستان از خواندن آن خسته شوند به آن خاتمه میدهم.
اتهامنامه در یک محیط بهت و سکوت قرائت شد شیخ فضل الله به دقت به مندرجات آن گوش میداد. سوآلاتی که در ادعانامه از شیخ شده بود بر دو نوع بودند قسمتی از آن را میتوانست انکار کند ولی بعضیها بدرجه ای مسلم و غیر قابل انکار بودند که جوابی برای رد آنها نداشت اینقسمت را که نمیتوانست تکذیب کند جوابداد :
من مجتهد هستم بر قوه یاجتهاد و شـم فقاهت راهی را که مطابق شرع تشخیص دادم پیروی نموده ام.....
خامنه ای هم اگر بمحاکمه کشیده شود به همین دلائل متوصل خواهد شد..

با درود به رزمندگان و انسانهای راستین
م. روشنی « سیروس» ژانویه 2023

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید