چشم انداز فعالیتهای نهاد مردمی

 درسال ٢٠٢۳ -٢٠٢٢

 

نهاد مردمی تصمیم براین دارد که دامنه فعالیت های خود را درپهنه های گوناگون مبارزاتی بمنظور رهائی مام میهن از چنگال فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران، هرچه بیشتر گسترش دهد. ارتباطات هرچه بیشتر با مبارزین وهم میهنان درداخل کشور، همبستگی با سایر تشکلهای باورمند به پیمان نوین، ایجاد گرد همآئی ها و گسترش تظاهرات درخارج کشور، زمینه سازی وآموزش درمورد نافرمانی های مدنی در داخل کشور، اجرای پروژه های فرهنگی و هنری در راستای آزادی ایران وادامه آگاهی رسانی در رسانه ها و شبکه های مجازی به عنوان شاهرگ ارتباطی واطلاع رسانی دراین لحظات حساس درتاریخ میهنمان، ازجمله برنامه هائی هستند که مد نظر بخش اجرائی نهاد مردمی میباشند.

هم میهن گرامی، درتاریخ پرفراز و نشیب میهن کهن سال ما، باز هم لحظات حساس و سرنوشت ساز تاریخی درپیش روی ما قرارگرفته اند. درگذشته های دور ونزدیک و در توفان حوادث تاریخی که مشابه آنها بسیاری کشورها را بر باد داده است ویا فرهنگ آنانرا بدست فراموشی سپرده است، نیاکان ما با آنچه که درتوان داشتند کوشش برسرپا نگه داشتن کشور و فرهنگ ما نموده اند. این وظیفه خطیر تاریخی هم اکنون برعهده نسل ما گذاشته شده است و کورش ها، فردوسی ها، زرتشت ها، بابک خرمدین ها و ستارخان ها نگاه نگران خود را برما افکنده اند تا ببینند که آیا فرزندان آنها میتوانند ایران را از این مهلکه تاریخی وتوفان عظیمی که درحال ازبین بردن ایران وایرانی میباشد نجات دهند.

نهاد مردمی به عنوان یکی ازاعضای خانواده مبارزاتی برای رهائی میهن ودرحالیکه توانسته ازبسیاری خطوط قرمز در راه رهائی میهن برای همبستگی درمیان ایرانیان عبور کند، برای ادامه کارخود، تنها میتواند بر روی عشق به بر پا ماندن ایران وایرانی درمیان هم میهنان حساب کند. درهیچ زمانی درتاریخ، ایرانیان خارج ازایران به این اندازه صاحب ثروت ونفوذ درجهان نبوده اند. زمان به پاخاستن برای نجات میهن فرارسیده وزمان آن هم اکنون است. آنچه راکه ما به عنوان ایران وایرانی به آن مباهات میکنیم درخطر است. هم میهنان ما درداخل کشور درشرایط بسیار ناگوار تاریخی به سرمیبرند. فقرو بیعدالتی و تبعیض درداخل کشور بیداد میکند. فرهنگ ایرانی پایمال، وگفتارنیک- کردارنیک- پندارنیک درفرهنگ نیاکان ما که همیشه به آن سرفرازبوده ایم درحال ازبین رفتن وبه دست فراموشی سپرده شدن است.

یا همچون نیاکان خود باید به رهائی میهن کمرهمت گماریم ویا درچنبره ذهنی بی مسئولیتی های خود به عنوان نسلی رقم زده شویم که چشم برروی فجایع رفته برمیهن بست ومیهن را برباد داد. دستان خیانت کاران داخلی وخارجی درصدد تکه وپاره نمودن سرزمین مادری ما، چپاول ثروتهای طبیعی کشورما وازبین بردن فرهنگ و آثار باستانی ما میاشند.

برای تضعیف و از کارانداختن ماشین سرکوب جمهوری اسلامی که درگاه فروپاشی رژیم است، اپوزیسیون نیاز دارد که ماشین مبارزه ای را طراحی نماید که این ماموریت را با قدرت و کنترل شده انجام دهد. موسسه ویرچوال ان جی او که سیستم های کامپیوتری نهاد مردمی را از بدو پیدایش این تشکل بطور رایگان عرضه نموده است از چند سال پیش با بهره گیری از تجربیات مبارزاتی بیست ساله خود و مشورت با دانایان و آگاهان در سپهر سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و نهاد مردمی، اسکلت بندی این ماشین را طراحی و نقش و وظیفه هر بخش آن را تدوین نموده و بزودی به هم میهنان و جهانیان ارائه خواهد نمود.

دراین لحظات تاریخی وبمنظور روشن نگهداشتن مشعل مبارزه ای که در خیزش های دیماه ۱۳٩۶ و آبانماه ۱۳٩٨ شعله ور شد و پیشبرد خیزش هایی که اینک بطور مداورم در جای جای میهن شکل می گیرد، از هم میهنان ایراندوست درخواست می نمائیم تا با همکاری، همیاری و همفکری های خود ، نهاد مردمی را یاری رسانند تا همراه با ماشین مبارزه، صدای آزادیخواهان را بتوانیم درداخل کشور هرچه بیشترطنین انداز کنیم و فریاد های خفته درگلوی هم میهنان درداخل کشور را هرچه بیشتردرجهان رساتر کنیم.

باشد که با احساس مسئولیت تاریخی ما، درکوتاه زمانی دستان رژیم سفاک اسلامی و ضد ایرانی ازمام میهن کوتاه گردد و ایران و ایرانی سرفراز در پهنه گیتی ودر میان وهمراه با دیگرمردم آزاد دراین جهان به زندگی خود ادامه دهد وجوانان ایرانی هرچه بیشتر برای ایران وایرانی کسب سرفرازی بنمایند.

چوایران نباشد تن من مباد - براین بوم و بر زنده یک تن مباد
پاینده وسرفراز باد ایران و ایرانی
 

 
نهاد مردمی و هموندانی که داوطلبانه در این سازمان غیر انتفاعی زحمت میکشند
 هم اکنون به همیاری از سوی شما هم میهن ایران دوست نیاز مبرم دارند.


هم میهن گرامی، مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی هزینه دارد. لطفا همین امروزهمیاری خود را به نهاد مردمی بفرستید و در صورت امکان همیاری خود را به صورت ماهانه بفرستید تا نهاد مردمی بتواند پروژه های مبارزاتی خود را با پشتیبانی شما و دقیق تر برنامه ریزی نماید.

نیاری به داشتن حساب پی پال نیست. شما می توانید در پی پال با کارت اعتباری خود پرداخت نمایید

ایمیل نهاد مردمی در پی پال:
support@TheNewIran.com


آدرس پی پال نهاد مردمی:
PayPal.me/nahademardomi

همیاری از طریق تماس تلفنی:

+1 (657) 213-1344 
 

 
برای آگاهی از آخرین اخبار درون مرز هم اکنون در شبکه های اجتماعی نهاد مردمی مشترک شوید.
 


Copyright 2022 THE NEW IRAN, All rights reserved.