amalابوالفضل محققی

غریوهزاران جوان ،دختران وپسرانی که با عشق به زندگی وآزادی پای در میدان مبارزه ای نابرابر اما سخت افتخار آفرین با حکومتی جنایتکار ،وحشی ومسلح تا بن دندان نهادند !ببهائی سنگین سرکوب شد.

جنبشی بزرگ وغرور آفرین که با نام رمز مهسا و پرچم "زن ،زندگی ،آزادی "شروع گردیده بود. رنگین شده از خون زیبا ترین فرزندان این آب وخاک برای مدت زمان نه چندان طولانی در محاق رفت .

جنبشی که می توانست با آن همه فداکاری وایستادگی چهار ماهه ببرکت سینه های گشوده شده جوانان در برابرتیر جفای استبداد حاکم ،حمایت جانانه صد ها هزار انسان مهاجر ایرانی در سرتاسر جهان که افکار عمومی را بخود جلب کرده وحمایت ،فعالان عرصه سیاسی ،هنری،فرهنگی واجتماعی را با خود همراه کرده بود .بیک انقلاب ودگرگونی اساسی منجر گردد.

اما دردا که بدلایل متعدد ازخشونت حاکمی سخت مستبد ،خودشیفته که ولایت ازخدا گرفته وقدرت از شیطان به بی شرمانه ترین شکل ممکن جنبش را سرکوب می کرد !گرفته،تاعملکرد خود خواهانه اپوزیسیونی که قادرنشدازغلاف باورهای سخت جان ایدئولوژیک ورفتار های شرطی شده چند ده ساله خودبیرون بیایدونقشی در خور ایفا کند !

از نقش افرادی که بیشتر دل در گرو باورهای سکت ،منجمد وموقعیت خود داشتند و توهم توانائی فردی وگروهی حامیان خود! تا غم خواری واقعی جنبش!

از محاسبات قدرت های پشت پرده جهانی که در مماشات با جمهوری اسلامی ! زمانی که با دست پس می زنند و سپس با پا پیش می کشند وخاک در چشم مردم می پاشند . عدم حمایت بخش به اصطلاح خاکستری جامعه .همه دست بدست هم داده ومانع از این گردید که جریان ها وافراد متعهدانه درقبال این همه فداکاری واز جان گذشتگی عمل نمایند. تعهدی که نماد اصلی آن همبستگی وتلاش جهت ایجاد یک ائتلاف گسترده و قدرتمند در خارج وتاثیر گذاروامید بخش در داخل می توانست باشد .

تمامی عناصر از اقبال و همبستگی میلیونی مهاجرین گرفته تا حمایت جهانی ! همراه مردمی دردمند در ایران که باامید وآرزو به این فضای ایجاد شده برای یک همبستگی تاثیر گذار نگاه می کردند این امکان را بوحود آورده بود که پایه های یک همبستگی ملی شکل گیردوکاری کارستان در حمایت از جنبش داخل وعقب راندن حکومتی جانی صورت پذیرد .

اما دریغ ودرد که چنین نشد . من به ابغاد متختلف این خیزش و چرائی عدم حمایت بخش به اصطلاح خاکستری جامعه نمی پردازم .

هدفم در این نوشته نشان دادن نقش مخرب افراد وجریان های خارج از کشور یا به اصطلاح اپوزیسیو ن خارج کشور است در قبال این خیزش. فرصت سوزی است در آتش باور های دگم ،خود محور بینی ،گروه گرائی ،تحلیل های نادرست از شرایط و توانائی های فردی و گروهی!توهم اقبال داخل کشور نسبت به این فرد یا فلان گروه ! تحلیل و عملکردی نادرست وغیر اخلاقی که ماحصل آن گسیختگی و تشتت در صف معترضان خارج و جری تر شدن وحکومت درداخل گردید.

آیا وقت آن نرسیده که هر فرد وگروه به نتیجه کار خود و لطمعه ای که با عمل کرد خویش به این جنبش انقلابی وارد ساخت !به نقد خود بنشیند وتصویر خود را در آئینه روزببیند؟

وظیفه اخلاقی هر انسان،هر جریان سیاسی واجتماعی است که به راه رفته وعمل کرد خود را درجامعه بدقت نگاه کند. نتایج حاصل از آن را درحیات شخصی واجتماعی ارزیابی نماید.منصفانه قضاوت ونتیجه گیری کند.چرا که هر فرد مطرح ،هر جریان سیاسی نسبت به نقشی که در روند تحولات اجتماعی بازی می کنند مسئول وجوابگوست!

از من قرار گرفته در انتهای جدول تا آقای رضا پهلوی ،حامد اسماعلیون ودیگر تشکیل دهندگان گروه همبستگی مهسا .

از جریان های چپ ،تا جمهوری خواهان که بجای تلاش برای ایجاد فضائی سالم وتاثیر گذارجهت نزدیکی بیک دیگر!بر شیپور نفاق و دو دستگی دمیدند! مسائل ومبارزه روز را که باید جواب داده میشد !درسایه قزار داده به مسائل فرضی که می توانست در آینده پیش بیاید پرداختند. نقد حال به نسیه فردا از کف دادند.

از سلطنت طلبانی که حرکات و عملکردشان در درصحنه های عمومی تظاهرات ، ازشعار های دل بهم زن تا عمل کرد های نه چندان کمتر از حزب الهی های رژیم آسیب رسان بر پیکر جنبش وهمبستگی شکل گرفته پیرامون جنبش مهسا نبود!

از بر خورد ضعیف واز نظر من غیر متعهدانه آقای رضا پهلوی نسبت به آنچه می گفتند !بخصوص در قبال این قداره کشان ونهایت تسلیم شدن به سلطنت طلبان کهنه کار که در باغ سبز نشان دادند .اورنگ دل فریب هر چند فرضی پادشاهی بر فراز سر ایشان گرفتند و با خارج کردنشان از گروه همبستگی ضربتی جانانه برپیکر این همبستگی وافرادی چون من که با تمام وجود بی هیچ چشم داشتی جز شادی وپیروزی مردم در سر نداشتیم وارد کردند .

ضربتی هولناک تر بر باور وامید های مردم .شادی حکومتیان !اندوه مردمان!

از نقش اتحاد بهم زن جمهوری خواهان که یدی طولا در بحث وجدل ،از هم پاشاندن تشکل ها! ایجاد گروه های چند نفری اما پر سر وصدا دارند.بلائی که بر اتحاد جمهوری خواهان نازل شد.حال همان لشگرپراکنده شده در گروه های متعدد همین بلا را بر سر هر تشکل وفردی که به مذاق آن ها خوش نیاید وارد می سازند.

نقش مخرب جریان های چپ ،مجاهدین ،سلطنت طلبان افراطی ،برخی گروهای قومی ،جریان های مشکوک سایبری که جمهوری اسلامی دستی پر و گشاده در آن دارد را به ادامه مطلب می گدارم .نقدی سخت که باید از عمل کرد خود ارائه کنیم
ادامه دارد
برگرفته از ایران گلوبال

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید