هم میهن، با توجه به اینکه نیمی از جامعه و نیز ٦٠ درصد تحصیل کردگان جامعه را بانوان تشکیل میدهند، در اعتراض به عدم به رسمیت شناختن حقوق برابر بانوان با مردان، هر آدینه ساعت ١٠ شب ٣٠ ثانیه چراغهای خود را خاموش میکنیم.


 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran12.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image21.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید