اگر با سیاست های تنش زای جمهوری اشغالگر اسلامی و ادامه جنگ افروزی در منطقه برای بقای خود، مخالف هستید چراغ ها را 30 ثانیه خاموش کنید.

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

Image1061.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید