برای پشتیبانی از حرکت اعتراضی اکثریت خاموش و نشان دادن همبستگی ملی و ابراز نارضایتی خود از عملکرد جمهوری مردم ستیز اسلامی که با بستن جاده ها و سرکوب و دستگیری عاشقان کوروش بزرگ، همایش 7 آبان را به خاک و خون کشید آدینه 12 آبان ساعت 10 شب چراغهای خود را بمدت 30 ثانیه خاموش کنیم.

 

 

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran6.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image25.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید