اگر از سیاست های تنش زای مافیای سپاه پاسدارن جمهوری تروریست پرور اسلامی  ناراضی هستید و با تحریم آن توسط دولت امریکا موافقید آدینه 5 آبان ساعت 10 شب 30 ثانیه چراغ های خود را خاموش کنید.

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

Image107.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image2.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید