آموزش دانش آموزان می باید رایگان باشد.

اگر از عملکرد جمهوری ستمگر اسلامی در مورد دریافت شهریه ناراضی هستید هر آدینه ساعت 10 شب چراغها را به مدت 30 ثانیه خاموش کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

khajoo2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید