به وجود آوردن یک انقلاب که متکی به ایجاد جنبش سراسری و مردمی است به طور علمی درقالب مداری تعریف میشود که پتانسیل های ملی را به عنوان منبع قدرت با تکیه بر عوامل موثربراندازی (آلترناتیو یا هدف جایگزین) بتواند به جریان درآورد. در دوره کنونی ویژگی ها و امتیازات یک آلترناتیو بی اغراق متکی به جریان های رسانه ای است. استمرار در پویش و تداوم اهداف یک آلترناتیو بارز در جریان های رسانه ای بی شک جنبش مردمی و انقلاب را در پی خواهد داشت. اما پیش از آن بایستی بر ویژگی های یک آلترناتیو بارز آگاه بود، آن را شناخت و آن ها را به صورت همزمان فعال نمود.
ویژگی های یک آلترناتیو موثر و کارا در جریان یک براندازی
برای موفقیت این آلترناتیو تمامی ویژگی ها به صورت یک مولتی سوییچ بایستی به صورت همزمان و توامان اعمال گردند.
عدم فعال ماندن حتی یک سوئیچ مانع از برقراری مدار می گردد.
راه حل با در کنار هم قرار گرفتن سوئیچ های دارای ویژگی های یگانه یا در مدار قرار گرفتن یک مولتی سوئیچ خواهد بود.

یک مولتی سوئیچ خارج از مدار نیز در صورت برقراری ارتباط با یکی از سوئیچ های یگانه و ناقص مستقر در مدار میتواند سایر سوئیچ های دیگر را فعال نماید و جریان در مدار برقرار گردد.
پیروزی در مدار براندازی
برای پیروزی در مدار براندازی بایستی 12ویژگی بطور همزمان فعال شود تا مدار برقرار گردد.
1. قانون اساسی
2. پوشش حقوق اتنیکی و قومی
3. طرح آموزش و بسیج نیروهای داخلی
4. طرح آموزش و بسیج نیروهای خارجی
5. (فرهنگی- سیاسی- مذهبی) ارائه ایدئولوژی متقابل
6. ایجاد نبض قدرت ( ضربه های کاری و راهکار مبارزه جدی)
7. رسواسازی ایدئولوژی کنونی
8. ارائه روش جذب نیروهای مسلح
9. ارائه نماد رزمی متقابل (درفش)
10. پوشش انگیزه های مبارزاتی
11. اثبات توان مدیریتی
12. ساختار تشکیلاتی ایمن با سابقه کاری موفق در موارد فوق
برای نشان دادن این مدار المان ها به صورت زیر تعریف میشود.

 

 

•عدم پیروزی یا عقیم ماندن جنبش های انقلابی همان خاموشی یا قطع جریان رسانه ای
دریک مدار براندازی است. (خاموشی مدار براندازی به دلیل «سانسور» یا عدم دسترسی به منابع رسانه ای)
•منبع تغذیه در مدار براندازی پتانسیل های ملی است که به عنوان «منبع قدرت» تعریف می گردد.
•«انقلاب» یا جنبش مردمی گزینه هدف در مدار براندازی است.
• فعال نمودن همزمان اجزای آلترناتیو به عنوان «مولتی سوئیچ».
•«سازگاری» هریک از ویژگی های کلیدی آلترناتیو با پتانسیل های ملی یا همان منبع
قدرت.
• پول و منابع مالی نیز، خود بخشی از پتانسیل های ملی محسوب میگردد.
• در پایان جاری شدن المان های 12گانه جریان رسانه ای را در مدار براندازی برای رخداد انقلاب و پیروزی رقم خواهد زد.
• هر انقلاب یا جنبش مردمی یا حتی درون سازمانی را با این الگو میتوان ارزیابی نمود.

پارسا جاوید

برگرفته از ایمیل دریافتی

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

perspolis1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image12.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید