شرم آورترین ازدواج!؟ که در هر کجای این جهان صورت بگیرد، باید آنرا تجاوزِ مسلم به حقوق انسانی هر دختربچه ای نامید.

آیا ما هم مانند مردمان باشرفی که در این فیلم کوتاه خواهید دید، آنقدر غیرت داریم که دستکم همت بخرج داده و برای محکوم کردن اینگونه تجاوزات بیشمارِ مذهبی در ایران، اینرا درمیان هم میهنان خودمان انتشار دهیم؟

 

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image7.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید