یکی از دلایل اصلی شرکت در انتخابات همیشه مهر در شناسنامه می باشد. 
این جوان به خوبی این مساله را عنوان می کند
رژیم اسلامی نیز برای طولانی تر کردن صفها و شلوغ نشان دادن کار رای گیری را با تاخیر انجام می داده و بسیاری از این موضوع شکایت کرده اند. 

نهاد مردمی انتشار دهنده صدای اکثریت خاموش جامعه

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image7.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید