آن دسته از ایرانیانی که برای سه ماه جلوگیری از ورود ایرانیان به آمریکا  چنان سرو سدایی براه انداختند  که آمریکاییها ماست هاشان را کیسه کردند!  بادیدن این چشم اندازهای تکان دهنده آب از آبشان تکان نخواهد خورد همچنان که سنگ از سنگ شان، انگار نه انگار که ستمی هست و ستمگری... آمریکاییها اگر می خواهند با ما مردم ایران کنار بیایند یگانه راهشان این است که بجای ترامپ یک آخوند ( که بیش از هر آشغال دیگری در آمریکا پیدا می شوند)  به کاخ سفید بفرستند آنگاه خواهند دید که ایرانیان رام ترین تبار آمریکایی خواهند بود!!...

خواهش می کنم به این داستان خنده آور نگاه کنید: ترامپ در زمانی که نمی دانیم کی بوده و چگونه بوده،  نگاه نا زیبنده بر زنی انداخته یا دستی دراز کرده و یا سخن درشتناکی گفته است! زنان ایرانی  در کران تا کران جهان غیرتمندانه بپا خاستند با مشت های گره کرده و دهان های تا بناگوش بگشوده چنان پوستی از ترامپ کندند که هر بیننده گمان برد زن ایرانی امروز همان آرتمیس و یوتاب و گردیه و گردآفرید است، ولی همین آرتمیس ها و گرد آفرید های روزگار ما هنگامی که در نهج البلاغه می خوانند که علی گفته است: ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند... صلوات می فرستند و بیدرنگ بنام آن پتیاره ی زن ستیز سفره می گسترانند و نهج البلاغه را می بوسند و بر چشم می گذارند...کاش ترامپ اینها را می دانست، کاش کسی به ترامپ می گفت اگر می خواهی از دست ایرانیان آسایش داشته باشی زنگی به نمازیخواه در بنیاد ایمان  بزن و از او بخواه یک آخوند به کاخ سفید بفرستد و از این پس هر فرمان زشت یا زیبا که بدهی آخوند با یک آیه قران یا با یک حدیث یا یک تفسیر فقهی آن را آنچنان در کام ایرانیان شیرین خواهد گرداند که تونیز شیرین کام شوی.
ایکاش ما آریایی بودیم و عرب نمی پرستیدیم
هومر آبرامیان

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2587.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید