سربازان شهریار رضا شاه پهلوی ومادرایران زمین بانوفرح را جشن خواهیم گرفت

قوانین گروه اتحاد ومتحدبودن بامردم

 

آدرس گروه در تلگرام

https://t.me/joinchat/HzMdWw_xM0ltiSvZ1edJzA

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

perspolis12.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید