کانال فرزندان کوروش ایران هرگز به ویرانه تبدیل نخواهد شد چون فرزندان کوروش همیشه بیدارند و این تمدن ﭘﺎﺭﺳﻲ ﺭا ﭘﺎﺱ ﻣﻴﺪاﺭﻧﺪ و روزی چون ققنوس از خاکستر برمیخیزند و جانی تازه به خاک پاک سرزمین کوروش خواهند داد اگر ایران ویرانسراست من آنرا دوست دارم
 
مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran110.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image8.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید