ازاتحاد تا آزادی مسیریست کوتاه ولی همتی بلند میطلبد دستهای تک تک هموطنان را جهت اتحاد میفشاریم

https://plus.google.com/communities/112955547163671442779

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید