نوروز، روز نو، روز امید، روز لبخند شادی بر لب  کودک و پیر و جوان
نوروز، یادگار اندیشه نیاکان و هزاران سال جشن بزرگ ملت بزرگ ایران
نوروز نخستین روز بهار، بهار زندگی، روز دوباره تولد زیبائی ها و جان
نوروز، به به چه روزی، به به چه زیبا فرهنگی،  فرهنگ ملت بزرگ ایران

 نوروز، جشن جان است و خرد، سخن از  زندگی و زیبائی هستی و جان
 هم میهنان، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز، به پیش با سرود ای ایران
چکامه از جناب کاوس پیروزی – پهلوان (همیار جنبش)
جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی، فرزندان فردوسی
http://iranrenaissance.com
https://www.facebook.com/iranrenaissance/
https://telegram.me/Iran_Renaissance

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

bam1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image19.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید