باد بهاری عطر رویش گلها را
در جام شیرین و تلخ زندگی میریزد
آنانکه هر بهار زبخت بلند خویش
بی درد و غم به آرزوی خود رسیده اند
وآنانکه در تمام بهاران بهاری ندیده اند
از تاک زندگی خوشه ای شیرین نچیده اند


بهارآرزوها / عشق و امیدها
ای خوش بحا ل گل که بود خیمه گاه عشق
روشن ز پرتو رخ پروانه بارگاه عشق
در دامن بهار که بستانئ شکوفه ریزان است
روحم سرود عشق نوازد و جانم نوای عشق

در کوی کوردلان تهی عقل و بی شعور
هر جا روان شدم نه بدیدم نـشان عشق


آخوند روضه خوان و فقیهان خام وخشک
هستند دشمنان شوم قسم خوردگان عشق


بار دیگر نفس خرم باد بهاری نیمکره شمالی زمین را جان تازه می بخشد
بهار شاد و شعف پرور همراه با آرزوها و امیدهای به یغما رفته
حلقه بر در سرای ایرانیان
و ایرانی تباران اصیل میکوبد
چهار شنبه سوری به پیشواز روز / ماه و سال نو میرود
شروع بهار عید بزرگ ما ایرانیان و ایرانی تباران است
بهاری که به طبیعت لباس نو هدیه میکند و ایرانیان پاک نهاد را به رسم اجدادی
به پوشیدن لباس نو و سرور و شادمانی دعوت می نماید
متأسفانه بیش از چهل سال است این شادیها توأم با غم و اندوه مادران و پدران داغداریست
که فرزندان غیورشان بجرم آزادمنشی دستخوش جنایات آخوندی شده اند
و هر ایرانی پاک سرشت
خو د را شریک در غم و درد این عزیزان می بیند ...

 


یک سال دیگر بر جنایات آخوندی اضافه شد
یکسال دیگر انتظار و آرزوی ملت ما به آزادی و رهائی از ظلم و ستم و شر و فساد این
علم داران دین بر آورده نگردید ..
سالها بدون توقف و درنگ با سرعت از روی سرور و شادیها و با کندی از کنار
ملال و مرارتها میگذرد ..
جشنها و مراسم شاد و شعف پرور اجدادی ما زیر نعلین اشغالگران اجنبی
و اجنبی پرستان آلوده بخون گردیده است
اینان که از اعقاب رسولان و امامانند
و آنانکه خود را کاذبانه ایرانی بحساب می آورند
جملگی چندان دل خوشی به مراسم ملی ما ندارند
و هر جا فرصتی دست دهد آن را نکوهش میکنند.
اینان نه تنها ایرانی نیستند بلکه قاتلان قسی قلب ایرانیانند.
لعنت ابدی بر ذات نا پاکشان ...

با درود سر شار از مهر و آرزوی تندرستی به همه ی ایرانیان و
ایرانی تباران اصیل و پاک سرشت
خصوصأن به بازماندگان پر افتخار جانباختگان راه آزادی و شرف..


مر تضی روشنی « سیروس» اسفند ماه 3758

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

takhtjamshid.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

ازپشتیبانی مالی شما سپاسگزاریم