جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی
امسال سی و نه سال است که ایرانیان اجازه ی برگزاری جشن مهرگان را ندارند. و همچنان مهرگان در سرزمین مادری اش بی جشن و بی سرود سر می کند. اما خوشبختانه مردمانی فرهنگ دوست همانند سال های گذشته در گوشه و کنار سرزمین مان، و در شهرهای مختلف جهان مهرگان را، در حد توان خود،  جشن می گیرند، همانگونه که مردمانی قرن ها سرسختانه برای حفظ این جشن های ملی و سنت های دیگر فرهنگ ایرانزمین تلاش کرده اند و آن ها را تا به امروز پاس داشته اند.
آن چه مهرگان را به روز نگاه داشته،  پیام انسانی و زیبایی است که در ریشه های این جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنایی و مهربانی» و همچنین تاکید بر «وفای به پیمان» است.

اسناد باقی مانده از دوران باستان، و گفته های تاریخ نویسان تایید می کنند که در نزد ایرانیان دروغ، ویرانگری، و پیمان شکنی، از گناهان نابخشودنی بوده است. این کلام که «پیمان شکن نابکار سراسر کشور را ویران می سازد» از «مهریشت»، نشانه ی روشنی از اهمیت این باورهای انسانی در فرهنگ ما است.
          و چنین است که در فرهنگ ما، اهریمن و اهریمن صفتان  دروغ می گویند، و ویران می سازند. و در افسانه هایمان در همین روز مهرگان است که ضحاک پیمان شکن ِ دروغگوی ِ ویرانگر، به دست کاوه ی شجاع ِ دادخواه و فریدون ِ نیک نهاد از تخت بیدادگری اش فرو می افتد، چرا که مهرگان روز روشنایی، راستی و نیکی است و بیدادگران را تاب نمی آورد.
 بنیاد میراث پاسارگاد، همانند سال های گذشته، امسال نیز همراه با مردمان  فرهنگ دوست سرزمین مان در سراسر جهان، مهرگان را گرامی می دارد و از همگان می خواهد  تا پیمان تاریخی خویش را با روشنایی، مهر، نیکی و راستی پاس دارند . باشد تا راه  برای بیرون راندن تاریکی، دروغ،  پیمان شکنی و «نابکاری» از سرزمین مان هموار شود.
با مهر و روشنی
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
www.savepasargad.com 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran14.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید