جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی
امسال سی و نه سال است که ایرانیان اجازه ی برگزاری جشن مهرگان را ندارند. و همچنان مهرگان در سرزمین مادری اش بی جشن و بی سرود سر می کند. اما خوشبختانه مردمانی فرهنگ دوست همانند سال های گذشته در گوشه و کنار سرزمین مان، و در شهرهای مختلف جهان مهرگان را، در حد توان خود،  جشن می گیرند، همانگونه که مردمانی قرن ها سرسختانه برای حفظ این جشن های ملی و سنت های دیگر فرهنگ ایرانزمین تلاش کرده اند و آن ها را تا به امروز پاس داشته اند.
آن چه مهرگان را به روز نگاه داشته،  پیام انسانی و زیبایی است که در ریشه های این جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنایی و مهربانی» و همچنین تاکید بر «وفای به پیمان» است.

اسناد باقی مانده از دوران باستان، و گفته های تاریخ نویسان تایید می کنند که در نزد ایرانیان دروغ، ویرانگری، و پیمان شکنی، از گناهان نابخشودنی بوده است. این کلام که «پیمان شکن نابکار سراسر کشور را ویران می سازد» از «مهریشت»، نشانه ی روشنی از اهمیت این باورهای انسانی در فرهنگ ما است.
          و چنین است که در فرهنگ ما، اهریمن و اهریمن صفتان  دروغ می گویند، و ویران می سازند. و در افسانه هایمان در همین روز مهرگان است که ضحاک پیمان شکن ِ دروغگوی ِ ویرانگر، به دست کاوه ی شجاع ِ دادخواه و فریدون ِ نیک نهاد از تخت بیدادگری اش فرو می افتد، چرا که مهرگان روز روشنایی، راستی و نیکی است و بیدادگران را تاب نمی آورد.
 بنیاد میراث پاسارگاد، همانند سال های گذشته، امسال نیز همراه با مردمان  فرهنگ دوست سرزمین مان در سراسر جهان، مهرگان را گرامی می دارد و از همگان می خواهد  تا پیمان تاریخی خویش را با روشنایی، مهر، نیکی و راستی پاس دارند . باشد تا راه  برای بیرون راندن تاریکی، دروغ،  پیمان شکنی و «نابکاری» از سرزمین مان هموار شود.
با مهر و روشنی
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
www.savepasargad.com 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

nasirolmolk.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image13.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید