در لینک زیر با ساختار سازمانی نهاد مردمی آشنا می شوید. مردم یعنی پشتیبانان در بالای این ساختار قرار دارند. هردوسال یکبار سه عضو گروه نظارت برانتخابات و هرسال 5 عضو هیات امنا از سوی پشتیبانان با شخصیت حقیقی و حقیقی در سایه برگزیده می شوند. هیات امنا مدیر اجرائی و یا شورای اجرائی را منصوب می کند که دبیرخانه ها زیر نظر مدیر اجرائی و یا شورای اجرائی وظایف پیش بینی شده را انجام میدهند.

آئین نامه مصوب نهاد مردمی حاکم بر این ساختار است که همواره از سوی اکثریت پشتیبانان صاحب رای تصویب شده است.

شرح وظایف هر واحد سازمانی را با کلیک بر روی آن واحد و کلیک بر روی دگمه "شرح وظایف و آئین نامه داخلی" می توانید بخوانید.

https://www.nahademardomi.com/organization.asp

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

khajoo2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image17.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید