به مناسبت روز جهاني كودك بيستم نوامبر ٢٠١٦
فعالين حقوق كودكان به طور روزمره  در ايران توسط رژيم حاكم بر ايران تهديد ، دستگير و شكنجه شده  و به آنها احكام زندان طويل المدت داده ميشود. ' جرم'  آنها اينست كه از حق حيات و شادي كودكان در ايران حمايت ميكنند.   
ميليونها كودك در ايران  براي زنده ماندن مجبورند ساعتهاي طولاني  كار بكنند و يا در معابر عمومي دست به گدايي بزنند. اين كودكان از حداقل حقوق انسانيشان مانند  داشتن سرپناه، امنيت، درمان و دارو،  غذاي مناسب و تحصيل محروم بوده و  مداوما در معرض  بيماري، اذيت و آزار و مورد حمله واقع شدن و از دست دادن جانشان هستند. اين كودكان را به اسم ' كودكان كار و خيابان ' ميشناسيم و خود اين اسم گوياي وضعيتي است كه اين كودكان در آن براي به دست آوردن يك لقمه نان به سر ميبرند . اين كودكان جرات نميكنند كه  حتي در  ذهن خود رويا پردازي كنند ، چرا كه جسم خسته و كوچكشان  انرژي رويا پردازي را ندارد و هر بار با نگاه كردن به دستهاي كوچك ترك خورده  شان  دوباره به دنياي وحشت و فقر برميگردند.

هيچ قانوني در ايران نيست كه اين كودكان را تحت پوشش قرار دهد و از آنها حمايت كند. اين كودكان در نزد آيت الله هاي ميلياردري اهميتي ندارند.  
  رژيم نه تنها بودجه اي به اين كودكان  اختصاص نميدهد بلكه  تشكلها و فعالين مدافع اين كودكان را مورد تهديد و حمله قرار ميدهد. فعاليني كه  داوطلبانه آستين بالا زده و عليرغم فقر و فشار موجود در ايران، اين كودكان را حمايت ميكنند، به اين كودكان خواندن و نوشتن ياد ميدهند، نقاشي ياد ميدهند، به حرفهايشان گوش ميدهند و براي چند ساعت هم كه شده به آنها ياداوري ميكنند كه مهرباني و محبت وجود دارد. بسياري از اين كودكان  معناي محبت و امنيت را نميدانند،  چرا كه هرگز آن را تجربه نكرده اند. فعالين حقوق كودكان بخش مهم زندگي كودكان كار و خيابان هستند،. رژيم اسلامي حتي تحمل ديدن اين حمايت را ندارد و اين كودكان را از داشتن حاميانشان محروم ميكند.  اين فعالين كساني هستند كه غير انساني بودن اين رژيم را هر چه بيشتر نشان ميدهند و صداي اين كودكان را به گوش همگان ميرساند.   رژيم اين را خطري عليه سيستم و ' امنيت ملي' ميداند و آنها را دستگير ميكند.
   بهنام ابراهيمزاده، فعال كارگري و حقوق كودكان در طول بازداشتش بارها به خاطر  مصاحبه هايش با كودكان كار و خيابان مورد بازجويي و تحت فشار قرار گرفته بود.  يكي از دلايل اصلي  فشار بازجوها بر  سعيد شيرزاد فعال حقوق كودكان  در طول بازجويي،  به همراه داشتن كارت مددكاري ' جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان'  بود. عليرغم تهديد و فشار رژيم ، اين فعالين   در كمال شجاعت به حمايت از كودكان كار و خيابان ادامه داده اند و حتي زماني كه در زندان هستند با پيامهايشان به اين كودكان اميد ميدهند .
سعيد شيرزاد، بهنام ابراهيم زاده، امير اميرقلي، آتنا دايمي، اميد عليشناس، تعدادي از اين فعالين هستند  كه به جرم حمايت از اين كودكان مورد اذيت و آزار و زنداني شدن قرار گرفته اند.  سعيد و بهنام و امير در زندان هستند  و احكام زندان برايشان صادر شده است .   براي  آتنا و اميد هفت سال حكم زندان صادر شده و هر لحظه در خطر دستگيري هستند.
سال گذشته در همين روز كارزاري مشترك را  به همراه سازمان فرانت لاين دفندر  و  با حمايت تعدادي از تشكلهاي بشردوست در حمايت از آتنا دايمي و سعيد شيرزاد برگزار كرديم، بسياري از شما عزيزان از كارزار سال گذشته حمايت كرديد. امسال نيز از شما دعوت ميكنيم  از  مدافعين حقوق كودكان حمايت كنيد.  از طريق ارسال نامه، تويت كردن و انتشار وضعيت اين فعالين به  رژيم اسلامي در ايران نشان بدهيد كه اين فعالين تنها نيستند، به ميليونها كودك كار و خيابان نشان بدهيد كه  تنها نيستند و ما  با تمام نيرو براي آزادي مدافعانشان اقدام ميكنيم.  سعيد ، بهنام، امير، آتنا و اميد  صداي  كودكان كار و خيابان، صداي فعالين  حقوق كودكان هستند.      
در روز جهاني كودك ، بيستم نوامبر ، از هر طريق ممكن و در هر جاي دنيا كه هستيم  با ارسال نامه اعتراضي   خواستار لغو احكام زندان   سعيد شيرزاد، بهنام ابراهيمزاده ، امير امير قلي،  اميد عليشناس  و  آتنا دايمي هستيم.


شيوا محبوبي
 سخنگوي كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
19/11/2016
http://fa.cfppiran.com

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

perspolis12.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید