ایران، همواره کشوری بوده با تنوعِ فراوانِ قومی که در تاریخِ طولانی‌اش، از برکتِ این تنوع جمعیتی و فرهنگی، هویتی غنی یافته است. تا پیش از انقلاب مشروطه، هر از چند گاهی اداره‌ی ایرانشهر به دست یکی از همین اقوامِ ایرانی بود و باقی طوایف و اقوام با همکاری با قومِ حاکم، در اداره‌ی کشور سهمی به عهده می‌گرفتند.

پیشینه‌ی نهادِ پادشاهی در ایران، نمایانگرِ نوعی ضرورت تاریخی برای استمرارِ یکپارچگی کشور است. این نهادِ وحدت‌بخش، برای قرن‌ها موجبِ حفظ تمامیت ارضی کشور و تقویتِ هویت ایرانی در فراز و نشیب تاریخ شده است. پس از انقلاب مشروطه و تبدیل پادشاهیِ مطلقه به حکومتِ قانون، هیچ یک از پادشاهان مشروطه نتوانستند توازن میان قوای سیاسیِ کشور را بی‌طرفانه رعایت کنند و این مسئله باعث آسیب به نهادِ پادشاهی در ایران شد.

اجازه بدهید این پاسخ را با یکی از فرازهای دکتر فاضل غیبی آغاز کنم :

"پیش ازانقلاب 57، اراده‌ی جمعی ایرانیان با توجه به ناتوانی حکومت شاه درگذاربه دمکراسی، برکناری اوراخواستاربود. این اراده هرچندعادلانه وهمگانی بوداماخردمندانه نبود وفرهیختگان ایرانی نتوانسته بودند گذاربه دمکراسی رابه خواست توده‌ی مردم بدل کنند".

نخست این که  از دید روسو "اراده عمومی"، یا "اراده جمعی"، یا بهتر "خواست عمومی" بیانی از خیرعمومی است. این­جا روسو دو تئوری را در مقابل خود دارد :

  • تصویر عام معتبری از انسان آن روزگار
  • نظریه­یِ روشنگری

بنابراین او از یک سو سعی دارد مردم را تشویق به رهائی خود از هر اقتداری که اراده­یِ وی را به بند کشیده است بکند؛ و از سوی دیگرجای خالی اقتدار(سورن، پادشاه) را به گونه­ای پرکند. او این جای خالی را به «اراده عمومی» واگذارمی­کند. اما روسو به خوبی می­داند( از توماس هابس، جان لوک، بلز پاسکال و دنیز دیتروت) که بایستی نه تنها این اراده را محدود کرد، بلکه برای تحقق آن روشی خردمندانه ارائه داد. روش تحقق این اراده روش رأی گیری از مردم و یا روش قانونگذاری به وسیله­یِ نمایندگان آنان در یک نشست است. تازه خود این نمایندگی که اجبارأ به دلیل رفع پارادوکسی میان نقش حاکم و محکوم پیشنهاد می­شود، نیز مورد سئوال است.


این روز‌ها سخن در باره «دولت نجات‌بخش نظامی» توسط برخی از اصول‌گرایان، و کودتا توسط مخالفان نظام شنیده می‌شود. اما کدام کودتا ممکن است رخ دهد؟ کودتای رضا خان یا کودتای گنادی یانایف؟

با کودتای۳ اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا خان و سید ضیا، جامعۀ در حال تلاشی و نا‌به‌سامان ده سالۀ ایران رو به امنیت نهاد و یک پارچگی خود را حفط کرد. با کودتای ایدئولوژیک گنادی یانایف (معاون گورباچف) و هفت تن از مقامات ارشد شوروی از جمله ولادیمیر کریوچکف رییس ک.گ.ب در ماه اوت۱۹۹۱ علیه گورباچف برای حفظ نظام سوسیالیستی، به فروپاشی شوروی شتاب بخشید. محور کودتای رضا خان حفظ امنیت جامعه، یک پارچگی ایران و حذف نظام نا‌کارآمد قاجار بود. محور کودتای گنادی یانایف و همراهان، مقابله با تغییر و اصلاحات و حفظ نظام نا‌کارآمد بود. امروز کدام وضعیت در ایران حاکم است و محور کودتای احتمالی سپاه پاسداران چیست؟


اگر آنچه در دی ماه سال گذشته، اتقاق افتاد و، آنچه در آن زمان کوتاه بگوشها رسید و، اگر شعارهای ضد روحانیت و ضد جمهوری اسلامی برهبری ولی فقیه، نیز واقعی بودند و نه برساخته ذهن و تخیل، میتوان چنین نتیجه گرفت که دوران برون رفت از "فریب" و یا دوران رهایی" آغاز گشته است، رهایی از غریزه دینی، رهایی از باید ها و نبایدها و از حلال و حرامهای شریعت اسلامی، رهایی از شریعتی که دیر زمانی ست که "شمشیر" بر گرفته، قواعد و مقررات خود را حاکم بر جامعه نموده است، قواعد و مقرارتی، بازدارنده هرگونه حرکت به پیش، هرگونه "بدعت" و نو آوری و تجدد، هرگونه آفرینش علمی و هنری، کشنده هر آنچه خوب و خیر و زیبا در انسان است، خصم زمان و دشمن آشتی ناپذیر آزادی، قواعد و مقرراتی که انسان را باسارت و بندگی میکشاند و عقل و خرد را از او میرباید. اگر روحانیت جرعه ای حرمت بانسان روا میداشت، او را چنین خوار و ذلیل در ملا عام به تخت شلاق نمی بست، زندانی نمیکرد و مورد تجاوز و شکنجه قرار نمیداد و به دار مجازات نمی آویخت.
درست است، آنچه در اوایل دی ماه بوقوع پیوست، تغییری را در ساختار دین و قدرت بوجود نیاورده است. اما، همچو زلزله ای مهیب، پس لرزهایش رژیم شریعت را هنوز دچار رعب و وحشت میکند. این پس لرزه های خیزش مردمی در دیماه 96 هستند که در واقع زمینه رهایی را بوجود آورده است. بازتاب این لرزه ها را میتوان در تغییر رفتار جوانان مشاهده نمود. مرزهای آهنین شریعت آغاز به فروریزی کرده اند. چه آنچه شریعت حرام و قدغن کرده بود از زیر زمین در حال بیرون جهیدن است. مردم با جسارت بیشتری به شادی و شیدائی، میپردازند. آشکارا کنند آنچه نباید کنند. مینوازند و میرقصند و میپوشند و مینوشند، می بینند و می شنود آنچه شریعت اسلامی حرام و مکروه و گناه خوانده است.

آنانکه را ه جنت واهی گزیده اند /  زنجیر زجر بگردن و خواری خریده اند
خون باید گریه کرد بر حال آن ملت که من باشم در آنجا رهبرش، تنها جمله ی بجا و درستیست که سید علی در تمام عمرش تاکنون اظهار داشته  . ایشان یکی از اعقاب آن وحشیان بیابان گرد یست که در سی امین سال هجری قمری خرافات دین خون آلود را به سر زمین ما آوردند . اینان ما نند مور و ملخ با یورش خود کشتند ، غارت کردند، تجاوز  و تحقیر نمودند، از خون زنان  ، مردان و کودکان  وطن ما آسیاب بگردش در آوردند   مزدم ما را اسیر و به بازار برده فروشان کشانده حراج کردند و آنان که خود را خریدند و طوق بندگی بگردن نها دند چنان در باتلاق جهل و خرافات غوطه ور ساختند که تا به امروز راه رهائی  و نجات را نمی جویند  کور کورانه زجر و ستم و بد بختی  ذلیلانه را به امید اجر آخرت واهی با جان و دل خریدارو حتی پابوس آورندگان این نعمت الهی شده اند . موقع شناسان سود پرست نیز فرصت را غنیمت شمرده در هر شهر و دهی بنام یکی از آن غارتگران قبری که معلوم نیست چه حیوانی در آن خوابیده است  امام زاده  ی شفابخش و معجزه آفرین کرده مردم زود باور و جهل زده  ، طمع کار و بی خبر از واقعیات را مشغول دوشیدنند.


باورها(عقیده ها، دین ها) بیگانه با دانش و هم از این رو خردناپذیرند.
باورها بنیان گرفته بر دروغ فریبکاران وناآگاهی،ترس و آزمندی های باورمندانند.
خرد که همانا کاربرد دانش ها در راه های نیکوست، پذیرنده ی سخنان بی بنیاد، پوچ و یاوه ها نیست و می دانیم که خرد یگانه ابزار،میزان و سنجه ی آدمی زادگان در شناخت درستی ها از نادرستی هاست.
آنچه بر پایه های دانش و خرد استوار نباشد، سزاوار ستودن و ارج نهادن (احترام) نخواهد بود.
 ارج مردمان را با ارج نهادن بر باورهایشان نیامیزیم. مردمان، بی باور یا با هر باوری ارجمندند. مردمان آزادند باورهای خود را پاس دارند یا رها کنند و باورهای دیگری برگزینند. پاس آنان و پاس جان و هستی آنان همواره بایسته و ارجمند است.
گفته ی "احترام به عقاید دیگران" را از راه خرد بسنجیم تا نادرستی اش  را دریابیم.
 سخن درست "احترام به دیگران" است، جدا از باورهایشان!

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image1031.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image23.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید