۱-آنانکه مدیریت منابع آب نمیدانند، نماز باران میخوانند
۲-آنانکه اهل تلاش نیستند، دعا میکنند
۳-آنانکه هیچکاری را درست و اصولی انجام نمیدهند، به نذر و نیاز متوسل میشوند
۴-آنانکه عرضه ی گرفتن حقشان را از ستمگر زورگو ندارند، به خدا واگذارش میکنند
۵-آنانکه ضعیفند و به توانایی های خود ایمان ندارند، بخدا توکل میکنند
۶-آنانکه با رفتارهای احمقانه جان خود و اطرافیانشان را بخطر می اندازند، صدقه میدهند تا شاید بلا رفع شود
۷-آنانکه در این دنیا زنان را ستم میکنند و آنان را کنیز خود میپندارند، مشتاقانه به امید سکس با حوریان بهشتی نشسته اند

 

 

۸-آنانکه علم حسابرسی و حسابگری نمیدانند، همه چیز را کار تقدیر و سرنوشت میدانند
۹-آنانکه ناتوانند از اینکه نفس هوسهای خود را قربانی کنند، گوسفند بیگناه را قربانی میکنند
۱۰-آنانکه دیگران را به نعمتهای آنچنانی آخرت وعده میدهند، خود دودستی به بهشت همین دنیا چسبیده اند
۱۱-آنانکه محتاج دین و مذهب و پیغمبرند تا خوب و بد را نشانشان دهد، کمبود عقل و شعور دارند
۱۲-آنانکه مال و اموالشان پاک نیست و از راه درست بدست نیاورده اند، خمس میدهند تا مالشان حلال شود
۱۳-آنانکه خود شعور تشخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ندارند، مرجع تقلید دارند و تقلید میکنند
۱۴-آنانکه میانه ای با کار و تلاش شرافتمندانه ندارند، آخوند میشوند
۱۵-آنانکه اصول گفتمان سیاسی و اصول دیپلماسی را نمیدانند، جهاد فی سبیل الله میکنند
۱۶-آنانکه خود در ذلت بارترین شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی میکنند، داعیه ی سعادت و نیکبختی بشر را دارند
۱۷-آنانکه اختراعات کافران را نتیجه ی الهامات شیطان میدانند، در وقت لزوم خود بدانها متوسل میشوند
۱۸-آنانکه در ساختن جامعه ای سالم و مدرن و انسانی، نادان و ناتوانند، مجازاتهای اعدام و سنگسار و قطع دست و پا وضع میکنند
۱۹-آنانکه نمیتوانند جلوی بوالهوسی چشمان هرزه ی خود را بگیرند، بر زنان حجاب میپوشانند.
برگرفته از ایمیل دریافتی

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

yazd3.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید