۱-آنانکه مدیریت منابع آب نمیدانند، نماز باران میخوانند
۲-آنانکه اهل تلاش نیستند، دعا میکنند
۳-آنانکه هیچکاری را درست و اصولی انجام نمیدهند، به نذر و نیاز متوسل میشوند
۴-آنانکه عرضه ی گرفتن حقشان را از ستمگر زورگو ندارند، به خدا واگذارش میکنند
۵-آنانکه ضعیفند و به توانایی های خود ایمان ندارند، بخدا توکل میکنند
۶-آنانکه با رفتارهای احمقانه جان خود و اطرافیانشان را بخطر می اندازند، صدقه میدهند تا شاید بلا رفع شود
۷-آنانکه در این دنیا زنان را ستم میکنند و آنان را کنیز خود میپندارند، مشتاقانه به امید سکس با حوریان بهشتی نشسته اند

 

 

۸-آنانکه علم حسابرسی و حسابگری نمیدانند، همه چیز را کار تقدیر و سرنوشت میدانند
۹-آنانکه ناتوانند از اینکه نفس هوسهای خود را قربانی کنند، گوسفند بیگناه را قربانی میکنند
۱۰-آنانکه دیگران را به نعمتهای آنچنانی آخرت وعده میدهند، خود دودستی به بهشت همین دنیا چسبیده اند
۱۱-آنانکه محتاج دین و مذهب و پیغمبرند تا خوب و بد را نشانشان دهد، کمبود عقل و شعور دارند
۱۲-آنانکه مال و اموالشان پاک نیست و از راه درست بدست نیاورده اند، خمس میدهند تا مالشان حلال شود
۱۳-آنانکه خود شعور تشخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ندارند، مرجع تقلید دارند و تقلید میکنند
۱۴-آنانکه میانه ای با کار و تلاش شرافتمندانه ندارند، آخوند میشوند
۱۵-آنانکه اصول گفتمان سیاسی و اصول دیپلماسی را نمیدانند، جهاد فی سبیل الله میکنند
۱۶-آنانکه خود در ذلت بارترین شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی میکنند، داعیه ی سعادت و نیکبختی بشر را دارند
۱۷-آنانکه اختراعات کافران را نتیجه ی الهامات شیطان میدانند، در وقت لزوم خود بدانها متوسل میشوند
۱۸-آنانکه در ساختن جامعه ای سالم و مدرن و انسانی، نادان و ناتوانند، مجازاتهای اعدام و سنگسار و قطع دست و پا وضع میکنند
۱۹-آنانکه نمیتوانند جلوی بوالهوسی چشمان هرزه ی خود را بگیرند، بر زنان حجاب میپوشانند.
برگرفته از ایمیل دریافتی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image1031.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید