داستان ورود دین به جامعه بشریت بسی اسرار آمیز و نگران کننده و اسفناک است. ما سوابق مذاهب را از تاریخ ملاحظه می کنیم که در آن موج عظیمی از استبداد دینی، استثمار مذهبی و استحمار عامه مردم دیده می شود.
همیشه دیانت از آن بالا تا پایین برای گردانندگان سفره بوده است! ادیان از آن بالا مجبور بودند که برای حفاظت از خود، قشون درست کنند و برای کشورگشایی، عنوان صادرات توحید را بگذارند و برای نابودی همنوعانشان تیتر فرمان خدا را قرار بدهند. از آغاز تاکنون همواره چنین بوده است، دقیقا مثل وضعیت سیاست! سیاست هم همین طور، دقیقا مثل دیانت بوده است.
یعنی من به این کشف رسیده ام که انسان ها از هزاران سال قبل به وسیله یک قیچی بزرگ در سلاخ خانه مورد قتل واقع شده اند که دو لبه داشت، یکی دیانت بود و یکی سیاست!
ادیان و مذاهب چه دستاوردی برای مردم داشت؟ آیا جامعه آنها آرامش پیدا کرد؟ آیا نفوسشان آسوده شد؟ کسانی آمدند و قوانین وضع کردند که انسان در آن مناسک به راحتی زندگی کند، اما شرایع دست و پایش را بست. شریعت مداران چنان قهرآمیز عمل کردند که اکثریت قاطع مردم یا از درون از حیطه معنویات خارج شدند یا از بیرون توبه کردند.
مگر می شود انسانی را با خشونت به چیزی وادار کرد که آن را نمی پذیرد؟ یا برای پذیرش آن دنبال دلیل است؟

این که ما با شمشیر مردمی را وارد حوزه دیانت کنیم، نتیجه اش این است که همان ها تشکیل قوای پنهانی می دهند و در اولین فرصت ریشه همان دین را می زنند

کما این که ما درباره اسلام شاهد بودیم که ورود اجباری به این دین که شعار پیغمبر بود "اگر اسلام اختیار نکنید شما را می کشم"،  "مبعوث شدم به رسالت"، کدام رسالت؟ رسالتی که پیدایش آن با قهر و غلبه است و امتدادش جهاد است و تسخیر دیگر کشورها و تحمیل افکار بر دیگران!  نتیجه اش همین مسایل می شود که سیاسیون جبهه گیری می کنند و روزنامه نگار، محقق، جامع شناس یا فیلسوف را تحریک می کنند تا آنها اقداماتی نامرئی و نامحسوس بر علیه دین بکنند.

 


هر دو اشتباه بود. این اشتباه دینداران واکنش مخرب فرهنگی سیاسیون را برانگیخت و حرکت سیاستمداران واکنش های قهرآمیز دینداران را برانگیخت.
این که عملیات انتحاری می شود و عده ای کشته می شوند به جرم این که صحبت کرده اند یا چیزی نوشته اند، عکسی کشیده اند که تازه این یک نوع خدمت به این دین است به خاطر این که وقتی آنها به این صورت موضع گیری می کنند، کسانی که اعتقاد به اسلام دارند از لج آنها تعصبشان بیشتر می شود. پس اینجا جای عملیات تلافی جویانه نیست که یک عده ای کشته بشوند. در هر دو جبهه، دست سیطره گران دیده می شود، آنهایی که می خواهند یا به نام سیاست برای جامعه بشریت تبلیع کنند، یعنی بخورند، یا به نام دیانت استحمار کنند که این عنوان در بین علما رایج است، احمار یعنی خر کردن مردم به وسیله یک مشت اعتقاداتی که اگر زیر ذره بین برود، چیزی از آن باقی نمی ماند.
به هر حال هر دو عمل اشتباه بود، اگرچه از ناحیه آن مجله و کارمندانش، نیت آزادی اندیشه بود، یقینا خود آن چند نفر قصد اهانت به عقاید دینی مسلمین را نداشتند، ولی افراد پشت صحنه و جریان های پشت پرده داشتند، همان طوری که حکام کشورهای اسلامی هم پشت صحنه دارند و هیچ فرقی بین آنها نیست.
این افراد و جریان ها برای مقابله به نام دین یا برای معارضه به نام حقوق بشر و به نام آزادی اندیشه نیاز به محرک دارند.
در کل اگر مردم جهان را آزاد بگذارند، دینمداران تبلیغ نکنند، افکار را مسحور نکنند، شستشوی مغزی ندهند و تفتیش عقاید نکنند، از آن طرف هم سیاستمداران به وجدان احترام بگذارند و از سیاست بازی های مافیایی دست بردارند ، انسان ها به راحتی زندگی خواهند کرد.
بروجردی، ایران، تهران، حصر خانگی
ژانویه 2019

 

Message of Boroujerdi, the Founder of Monotheism without Borders on 4th Anniversary of Charlie Hebdo Attack


The story of introducing religion to the mankind society is very mysterious, anxious and pathetic. By looking to the history of religions, we see huge records of religious dictatorship, abuse and befooling the people. The religiousness has been used always for business and exploitation from low level to top level. It has been necessary for religious powers to build army for their protection, and call their aggressive geographical expansion as “export of monotheism" and title the massacre of people as “the command of God”. This situation has been same throughout the history and exactly similar to politics which has been abused in the same manner.
Basically, I have discovered that since thousands years ago, the human beings have been tortured and massacred by both politics and religion, as two blades of a scissors.
What has been the achievement of religion for mankind? Has it brought about peace in human societies or calmness for individuals?
Someone have come and legislated rules, so that supposed the human beings live peacefully, however it was not fulfilled due to religious laws. The religious people and authorities have behaved so violently to the extent that the majority of people have internally rejected the spirituals or clearly discouraged of having any religious belief.
It is impossible to force a human to accept something which is unacceptable for him or which he needs some reasons to accept. The idea of pushing people by force and sward to become religious believers has resulted in formation of secret anti-religious movements, so as soon as they find an opportunity, they will demolish that religion. The same story was observed in development of Islam while the slogan of prophet Muhammed at early days was “We will kill you if you never accept Islam” or he was telling the people “I am commanded to this mission”. What mission? The mission which had been appeared by force and domination and continued by Jihad and religious wars, occupation of other lands and imposing beliefs and thoughts on other people. As a result, the politicians stand against such religion, so that they encourage the journalists, researchers, sociologists and philosophers to commit some secret and inconspicuous acts against the religion.
Both the behaviors of religious people who have exited the politicians to commit destructive cultural reactions and that of politicians which tends to aggressive and violent reactions by religious followers, were mistake.
Suicide bombing and assassination during which some people become killed just because of their press or expression or publishing a photo, is not correct, even likely that photo has served this religion since many followers have become more fanatic as a stubborn reaction. It is unacceptable to do any retaliatory or revenge action to kill some people.
Indeed, it is observed that the abusers are involving at both sides, the ones who are exploiting the human societies in the name of politics or are befooling the people in the name of religions. This befooling means their efforts to deceive people by using some beliefs which are found worthless after careful attention.
I believe publishing that image was also a mistake although it was a practice of freedom of thought and absolutely the publishers had no intention to insult the Muslims and their beliefs, but there were some individuals and movements behind that scene who wanted to insult and excite Muslims same as what the rulers of Islamic countries are doing. They require some excitements to make challenges in the name of religions or waging wars in the name of human rights and freedom of thought.
In conclusion, if they leave the world’s people free, so the religious followers and authorities never publicize their beliefs or never try to captivate the people by their charm or to wash their brain or do not carry out inquisition and on the other hand the politicians respect the conscience and avoid mafia-based political games, then the world will become better place to live and people will live in peace.  

Hossein Boroujerdi,Founder of Monotheism without Borders
Iran, Tehran, House Arrest
January 2019
بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2581.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image10.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید