باورها(عقیده ها، دین ها) بیگانه با دانش و هم از این رو خردناپذیرند.
باورها بنیان گرفته بر دروغ فریبکاران وناآگاهی،ترس و آزمندی های باورمندانند.
خرد که همانا کاربرد دانش ها در راه های نیکوست، پذیرنده ی سخنان بی بنیاد، پوچ و یاوه ها نیست و می دانیم که خرد یگانه ابزار،میزان و سنجه ی آدمی زادگان در شناخت درستی ها از نادرستی هاست.
آنچه بر پایه های دانش و خرد استوار نباشد، سزاوار ستودن و ارج نهادن (احترام) نخواهد بود.
 ارج مردمان را با ارج نهادن بر باورهایشان نیامیزیم. مردمان، بی باور یا با هر باوری ارجمندند. مردمان آزادند باورهای خود را پاس دارند یا رها کنند و باورهای دیگری برگزینند. پاس آنان و پاس جان و هستی آنان همواره بایسته و ارجمند است.
گفته ی "احترام به عقاید دیگران" را از راه خرد بسنجیم تا نادرستی اش  را دریابیم.
 سخن درست "احترام به دیگران" است، جدا از باورهایشان!


پاس جان داشتن و باورها را ناشنیده انگاشتن، رهگشآی همزیستی آدمیان به  آشتی،مهر ، شادمانی و ارج  یکدیگر شناختن است.
هستی،جان و خرد سزاوار ستایشند.
  "به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه برنگذرد."  فردوسی بی گمان جان و خرد بخشش های آفرینش و رهنمای راستین آدمیانند.
گنجینه ی مغزمان را از پلیدی دروغ ها بپیراییم و آنرا به گوهرهای گزیده ی خرد واگذاریم.
برای رهایی از بند فروکاهنده ی دیو ها و دینفروشان، برای دستیابی به زندگی بهتر، رها از خرافه ها، راه دانش را برگزینیم.
بیش از هزار سال از این سروده ی فرزانه ی ایرانزمین گذشته است:

تو بر کردگار روان و خرد/ ستایش گزین تا چه اندر خورد

ابا فلسفه دان بسیار گوی/ بپویم به راهی که گویی مپوی

تو گر سخته ای، شو سخن سخته گوی/ نیاید به بن هرگز این گفتگوی

جهان پر شگفتیست چون بنگری/ ندارد کسی آلت داوری

که جانت شگفت است و تن هم شگفت/ نخست از خود اندازه باید گرفت

خردمند کاین داستان بشنود/ به دانش گراید، به دین نگرود!

پرویز ظفری

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

perspolis12.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image13.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید