زین همه جهل و خرافات شدم گیج و خراب
کلک و حیله ی آخوند سیه کار مرا کرده کباب

آخوندی با بی وقاحتی میفرماید:
 من در حدیث خوانده ام که زمین  رگی دارد
وقتی گناهکاران در ناحیه ای از زمین زیاد میشوند  خدا به ملکی امر میکند آن رگ را بجنباند تا خانه ها بر سر گناهکاران فروریزند .. »

آی  منادیان و مخترعان فریب و نیرنگ
گرگانیکه با چوپان گله رفیق وهم لاشخورید
آن رگ  زمینی که شما در حدیث خوانده اید
آن رگ بی غیرتی ومنفعت پرستی شماست
رگ حیله و نیرنگ و جهل و خرافات پراکنی شما دزدان میباشد که بی شرمانه هزار و چهار صد سال است افکار عوام را با آن منحرف ومریض میسازید.


برای فریب و گمراه کردن خلق خدا از هیچگونه چرت و چرند و مزخرفی پرهیز نمی کنید
لعنت ابدی بر شما متملقین و چاپلوسان امام آفرین
 لامذهبان خود پرستی که در مسیر آب شنا میکنید
 و در فاصله کمی از پرستش درگاه پرجلال دو هزار و پانصد ساله  شاهنشاهی به هرزه گوئ بارگاه ستم شاهی مبدل میشوید
ازآخوند امام می آفرینید
و از روضه خوان، رهبر معظمی که در راه بیرون آمدن از رحم مادر فریاد یا علی سر میدهد
برای تشریح میزان بی وقاحتی شما واژه کم است
سر منبر هر چرندی که در مغز منفعت پرست خود می یابید برای گمراه و مسموم کردن  عوام از دهان زهر آلود  درمغز آنها  تزریق میکنید .

این همه درد و غم و رنج و الم می بینی  و اینگونه میگوئی سخن؟
ای آخوند بی شرم وحیا   ای بی وطن
 
زلزله زدگان داغدار
مادران جگر گوشه از دست داده
کودکانیکه ناظر نعش پدر و مادرند
اینان برابر اجساد عزیزان خود مات و مبهوت و متحیر
باسکوت سهمگین خویش تنفر پیچیده در بغض را
روانه ی  روان  رانت خوران  و اولیای دزد وبی غیرت میکنند


ای عاشقان آب و خاک  ای مردمان  هم میهنان
خیزید به پا تا بلکه بنمائید رها
میهن ز دست  مفتخوران


ای کسانیکه نردبان آرزوی آزادی را به بلندی افلاک  
با تار و پود افکار میبافید
سوار بر مرکب شهامت برای دست یابی به عرش اعلای حق و عدالت
بر ستمکاران بتازید
سر از پا نشناخته غرق در غرور شخصیت ملی خویش
بی اعتنا به کوه کثافات اوباشان دستگاه جبر وزور
این خس و خاشاکهای جیره خوار بیت را که سد راه رهائی اند
به گودال عمیق کثافاتشان سر نگون سازید  

با تسلیت به عزیزانی که  عزیزان خود را از دست داده اند
و درود پاک به انسان دوستان با شرفیکه  به  یاری این عزیزان  زلزله زده میروند..
م. روشنی « سیروس»

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran19.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image25.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید