بعضی از جامعه شناسان که تیتر دکتری را نیز با خود یدک میکشند  مخالف سر سخت تغیر ساختار رژیم در ایرانند . اینا ن مدعیند  : تا زمانیکه درد بی فرهنگی و کم بود دانش سیاسی در جامعه حکم فرماست تغیر رژیم هیچگونه نتیجه و حاصلی به بار نخواهد آورد.  جهل و خرافات ، فلاکت و فساد و دیکتاتوری همواره با هر رژیم و ساختار دیگر همسفر خواهد بود. تغیر ساختار فقط بی ثباتی دولت وسر گردانی  ملت را همراه خواهد داشت.  باید ابتدا  سطح رشد سیاسی جامعه را بالا برد سپس فکر آزادی و دمکراتی کرد . برای اثبات ادعای خود   بی نتیجه ماندن انقلاب مشروطه و حکومت دکتر محمد مصدق را مثال می آورند . اینان مرتب اصرار بر آن دارند که باید نخست درد بی  فرهنگی و بیماری سیاسی را شفا داد سپس در باره ی  تغیر رژیم شروع  به بحث و گفتگو نمود . 

ولی این آقایان جامعه شناس نسخه ای برای شفای درد پائین بودن سطح فرهنگ و بالا بردن شعور سیاسی جامعه  ارائه نمیدهند.  فقط با جملات قشنگ و تئوریهای عریض و طویل و انتشار کتاب از معتقدات خود که مغلطه ای بیش نیست و کار بردی ندارد دفاع میکنند . اینان  راهی نشان نمیدهند و نمیگویند : در کشوریکه سودا گران سر نوشت کوچکترین حرکت روشنگری را با زندان و شکنجه جواب میدهند به چه طریق میخواهند رشد سیاسی و فرهنگ اجتماعی را بالا ببرند . فرهنگ یعنی آموزش و پرورش. افکار جامعه سفت و سخت در دست رژیمیست  که هر نوع عقیده ی روشنکری را در نطفه خفه میکند .  افکار دانش آموزان و محصلین امروز  و دانش آموختگان دیروز را چنان به سمت قهقرا سوق داده است که حتی بعضی از دانشگاه دیده ها نیز  در راه هزار و چهار صد سال پیش قدم میزنند . در مدارس و دانشگاهها دروغ ، جهل وجهاد و خرافات می آموزند. مغزها را درکودکی به نحوی شستشو داده و میدهند که در بزرگسالی هم از عربی که هزار و چهار صد سال پیش در جنگ بر سر مقام خلافت قدرت دفاع از خود را نداشته و کشته میشود  از مرده ی اوانتظار کمک و یاری دارند . از عربی که قادر نبود ه زخم سرخود را التیام بخشد کمک و شفا  میطلبند .این دین فروشان حیله گر چنان مغزها را شستشو داده  و میدهند که قدرت فکر کردن  بطور کل در مغز ها کشته و نابود شده است. سر دمداران رژیم مقدس با در دست داشتن ده ها فرسننده ی رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و پخش اراجیف  و مزخرفات که انسان  را در منجلاب  جهل و خرافات میکشاند بگمراه کردن مردم خوشباور مشغولند.  در صد ها هزار مسجد که در هر یک از مساجد چندین آخوند با موعظه های مزخرف مشغول شستشوی مغزها ی مرد مند چطور میتوان مقابله کرد ؟ علاوه بر این همه مبلغ و دستگاه تبلیغاتی  سازمان اطلاعات سپاه نیز هر گونه روشنگری را مانع و روشنگر را دستگیر کرده با پیشنویس حکم حبس ویا اعدام تحویل بیدادگاه های زیر فرمان خود میدهد.  قاضی مجبوراست حکم را به  طرز مافیائی مدلل کرد ه به متهم ابلاغ نماید  وگرنه دکان رشوه گیری خود ش مختل میگردد.  در مذهب دزدان کمک به همکار واجب است.  در ایرانیکه دزد بازار است  دزدی که از کمک به همکارش سر باز زند سرش زیر آب خواهد رفت.
با این تفاصیل بدون تغیر ساختار رژیم چگونه میخواهند این آقایان رشد سیاسی به مرد م آفت زده عطا فرمایند.  برعکس روز به روز  رشوه و فساد ، دروغگوئی  و عدم اعتماد ، جهل و خرافات  ، کلاه برداری وتنفر  بازارش گرمتر  و رونقش رو به افزایش است . فقر و بد بختی  فحشا و تن فروشی بیشتر و بیشتر میگردد .
آنها ئیکه مخالف تغیرساختار رژیمند به عقیده ی اینجانب یا جزوجیره خواران و سر سپردگان رژیمند و یا خود از درک حقایق عاجز و نا توانند اینان خیال میکنند چون در کشوری که این مغلطه ها را بیان میدارند و میتوانند آزادانه افکار و عقاید خود را منتشر کنند و هر حزب ودسته ای که دلشان خواست بی هیچ مشگلی سازمان دهی نمایند در ایران نیز امکان چنین فعالیتهائی وجود دارد.  و اما این آقایان روشنفکر نمیخواهند و یا نمیتوانند فکر خود را به سمت واقعیاتی که رخ داده و میدهد متوجه گردانند . در کشوری که مردمش حتی اجازه ی انتخاب رنگ و فرم لباس و پوشاک خود را ندارند و هر گونه نوشتار یکه ذره ای بوی روشنگری از آن بمشام برسد فوری ممنوع و نویسنده آن راهی زندان و شکنجه گاه  میشود با چه وسیله ای میخواهند این آقایان جامعه شناس بمردم رشد فکری و آگاهی سیاسی برسانند ؟  اگر منظورشان بالا بردن سطح افکار ایرانیانیکه ساکن اروپا و آمریکا هستند میباشد  درست است ولی نسخه ای برای دوای درد هشتاد ملیون مردم  ساکن ایران بدون تغیر ساختار رژیم  یک خیال باطل بیش نیست.
مجلس زمان مشروطه و بعد تا مجلس چهارم و دوره ی بعد از جنگ جهانی تا آخر حکومت دکتر مصدق از نظر سیاسی و پاکی نسبی از بهترین دوره های قانونگذاری ایران بوده است.  روزنامه ها ئی مانند صور اسرافیل  ، عدالت، عورت الوثقی و غیره  و سخنورانی مانند ملک المتکلمین  ، علی اکبر دهخدا  ، دولت آبادی ، جهانگیر خان شیرازی ، ثقته الاسلام  ، ملک الشعرای بهار،  پور داود و غیره  گر چه بعضی از ایشان قهرمانانه جانشان را فدای آزادی کردند ولی در راه روشنگری و آشنا کردن مردم به سیستم مدرن حکومتهای اروپائی که باعث پیشرفت و ترقی وضع زندگی  مردم آن سامان  گردیده بود  قدمهای پر ارزشی بر داشتند .
در دوره ی کوتاه حکومت دکتر مصدق نیز  بیش از پنجاه روزنامه و مجله با قلم آزاد منتشر میشد و بدون ترس و بیم هر چه بفکرشان خوش می آمد مینگاشتند. احزاب زیادی از موافق و مخالف دولت مانند حزب توده ، حزب مردم ، حزب زحمتکشان ، حزب پان ایرانیست ، جبهه ملی و جوانان دمکرات و غیره آزادانه فعالیت میکردند . یک فضای گرم سیاسی پر جنب و جوش بی نظیری حکم فرما بود.  ولی متأسفانه با کود تای عوامل خارجی صحنه سیاسی دچار رکود و سردی گردید . این ترمز حرکت سیاسی را که مدعیان  نتیجه عدم رشد سیاسی مردم قلم داد میکنند  به هیچ عنوان درست نیست و یک ادعای بد تر از گناه  میباشد. آن دگرگونی صحنه  ی سیاسی بدست مردم ایران صورت نگرفت و به هیچ عنوان نمیتوان زائیده ی عدم رشد سیاسی مردم  بحساب آورد. تنها اتهامی که میتوان به مردم  نسبت داد شهامت و ترس از جان و مال خود بود . چند صد نفر با زور اسلحه  و رعب و وحشت بیست و پنج تا سی ملیون مردم را مهار کردن نمیتوا ن بپای بی فرهنگی و عدم شعور سیاسی این سی ملیون مردم گذاشت.  بر عکس نشان تمدن یعنی پرهیز از زور که محتوایش کشتن و کشته شدن است بود.  با این حا ل  در راه باز گشائی دروازه  ی آزادی بسوی روشنگری  هیچگاه  ازفعالیت آرام نگرفتند . متأسفانه مردم بخاطر خوشباوری واعتماد است که  بدام حیله گران و سود جویان می افتند  نه بواسطه ی عدم رشد سیاسی  . زور گویان و حیله گران را باید در جامعه شناخت و دستشان را کوتاه کرد و این زمانی امکان دارد که فضای آزاد و دستگاه قضائی سالم وجود داشته باشد و این هم بدون تغیر ساختار رژیم به هیچ وجه امکان ندارد .
دیگر اینکه آنچه به آقایان مخالف تغیر ساختار رژیم باید گفت این  است  : چنانچه رژیم دیکتاتوری  قاجاریه همچنان پا بر جا بود و تغیر ساختار نداده بود  شاید شما آقایان جامعه شناس که مخالف تغیر ساختارید  بجای تحصیل در دانشگاه تهران و یا دانشگاه ها ی اروپا  از مدرسه ی علمیه ی قم  دکترای خرافاتلوگی خود را دریافت میکردید.  
 
م. روشنی (سیروس)              

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید