این فیلمی هست که می گویند دوربینهای مداربسته مجلس گرفته اند دو نفر با مسلسل و یک نفر با کلت از مقابل دوربین رد می شوند. هم صورتشان پوشیده نیست و هم گوینده می گوید ساختمانی که براحتی می توان وارد آن شد..

حالا به این فیلم زیر نگاه کنید که یکی از مجروحان این حادثه جریان تیرخوردن خود را شرح می دهد. او میگوید تروریست ها صورت خودشان را پوشانده بودند. حتی یک خودکارهم نمی توان وارد ساختمان کرد چگونه اسلحه بزرگ را وارد کردند

کدام یک دروغ می گوید؟ و چرا

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

baldar.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image4.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید