او زیر سایه سار درخت فریب بود
ما سرو سربلند را بجوار ایستاده ایم

او بار تلخ سیب خیانت به تحفه برد
ما آن بساط شرم را به شکار ایستاده ایم

او یوغ و دروغ و دخمه و دهشت بنا نهاد
ما برفراز هرچه حصار ایستاده ایم

او ملک و ملت از مرکب شوکت پیاده کرد
تا ماعنان بکف گرفته ، بکار ایستاده ایم

در خاک غربتیم و آب تغابن بدیدگان
تا در رسیم بکوی نگار ایستاده ایم

هرگز مباد دشمن هرزه بدر رود
تا آنکه سد کنیم راه فرار ایستاده ایم

خون خورده اند و خاک به توبره کشیده اند
تا بر کشیم دمار، بقطار ایستاده ایم


محبوبه حسینپور

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

nasirolmolk.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image1.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید