به بهمن دگر باره روز شش است
بتاریخ ما برترین خوانش است
یکی روز پرهیمنه ، بس ستُرگ
که مردم از آن سرافراز و بزرگ
چراغی که اندیشهء شاه بود
که مارا به قله فرا راه بود ،
بدین روز فرخندهء بهمنی
بتابید بر هرچه مرد و زنی
ندای رهایی به ایرانزمین
برابر شده خلق و فارغ ز کین
به یکروز، قرنی فراز آمدیم
شکوفان از آن طُرفه راز آمدیم
چو زن یافت یارای ابراز رای

بدان هرچه نیکو بُدی یافت جای
ز مشروطه فصلی دگر خوانده شد
فرودستی از نسل ما رانده شد
چو هنگامه شد انقلاب سپید
همه تیره گیها از آن ناپدید
ز سویی صف اهرمن بیدرنگ
بپاشید زهر و برآمد بجنگ
همه خدمت شاه انکار کرد
همه جهل دیرینه بیدار کرد
بهاران مشروطه دشمن چو برد
وطن در خزان و خطر غوطه خورد
دگر باره مردم همه پاکباز
بسوی هجوم آوران کرده ساز
که ایران بماند پس از هرچه بود
که دیده بسی زین فراز و فرود


یکم بهمن 1398
لس آنجلس
محبوبه حسینپور

 

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

baldar.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image19.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید