این جرقه ائی که منفجر شده باروت نــفـرت است
سوزنده ی ستون و ریشه ی دزدان ثروت است

خون بجوش آمـد ه ی قهـر ملت است
خشم از نظام منحط با نی ذلــت است

چهل سال زیر ظلم و جنایات مفتخوران
چهل سال تحت جور و جنون ستمگران

دیگر بس است رفیق به همراه مردمان
بیرون کنید ز خانه ی خود با نــد وحشیان

این جانیان که بر سریر صدارت لمیده اند
از جنگل جنون وجهل وسفاهت رسیده اند

خونخوار وحشیند تشنه بخونهای مردمان
ضحاک های زمانه و اوباش بی امان
******
ا ین چپاولگران که در سنگر سپاه و بسیج نشسته اند
سرکوب سرباختگان راه آزادی را توسط
مزدروان اوباششان بخیال خود جشن میگیرند
بادروغ و ریا و صدقه طوفان نفرت را
با کشیدن دیوار دنائت جلوی حقایق
بگمان خویش مهار کرده اند
اما
آتش اززیرخاکستر جنازه های سوخته شده جوانان آزاده
محصول کوره های استبداد قسی دین
همچنان در حال جرقه زدن است و
دیری نخواهد کشید که شعله های سرکش آن
ریشه ی اوباشان آخوندی
ومشتهدان دروغین دین عرضه دار را
از بیخ و بن خواهد سوزاند
به امید آن روز.....
با تسلیت به خانواده های داغ دارو شریک بودن در غم آنها
من درغمت ای دوست شریکم به صداقت
لعنت به نظامی که بود دشمن راستی و عدالت
م. روشنی «سیروس»

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

itan26.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید