چهل سال عنان در کف چل های زمان است
در کشور جم آدم عاقل از این وضع به فغان است

چهل سال کنند دزدی و ظلم و ستم و جور و جنایت
چهل سال نرفتند قدمی در ره راستی و صــداقــت

چهل سال زنند چنگ چو خرچنگ به دارائی ملت
چهل سال بچــاپند همه ی هستی مـردم به سهـولت

چهل سال به ریا، توسعه ی جهل و خرافات
چهل سال به خطا، نشر احادیث و رسالات

چهل سال خفقان است و اسارت
چهل سال دروغ است و رذالت

چهل سال بقحطی شعور و خرد و فهم و درایت
چهل سال بسکوت، پیرو تزویر و ســعـایت

چهل سال تحمل به این وضع اسفبار
چهل سال دچار ستم و خواری ادبار

چهل سال بود حاصل استبدادی اسلام تباهی
چهل سال فساد، حاصل علم علماهای خرافی

هر سال به امید که امسا ل بود سال رهائی
هر ماه شدیم منتظر معجزه ازغیب به واهی

گرخلق نجنبد، دراین بحرغم انگیز فرو رفته بمانیم
پیوسته گرفتار فقهیان حرام خواره و دزدان و خسانیم

م. روشنی ( سیروس ) شهریور 3756

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

Image1072.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image24.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید