سرود سرد سر سپردگان
با پیچ و تاب رقص رقاصان سپاه شریعت
آمیخته در امواج هاله ی امام زمانی
که از نفیر چاه چمکران به آسمان جهالت در فوران است
تمدن کهن بی دریغ را به قهقرای تاریخ سوق میدهد

در سایه ی سکوت سنگین بی تفاوتان
شربت شهادت در جام جاهلان راهی جنت
و شراب شرارت در سبوی سر مستان سفاهت میریزد

سود جویان غارتگر سرگرم چپاول ملت
فقها و آخوندهای وقیح به دنبال مال و مکنت
و اوباشان درگاه جهل و جنون که مدافعان دزدانند
جایزه ی جنایات خود را جشن میگیرند

اینان که جایزه گیر جنایتند
مزدور و سر سپرده ی بیت ولایتند

عدالت و راستی / فضیلت و کرامت انسانی
در آتش شقاوت وبیرحمی استبداد دین سوخت
قحطی آزادی و شهامت
درخت دزدی و دروغ و فساد و جنایت را بارورکرد
ظالمان مظلومان را به زنجیر ذلالت کشیدند
مفتخوران جهالت پرور به اهداف خود رسیدند
در کشتزار خرافات محصول ریاکاری خود را چیدند
فرو مایگان ریشه راستی را درزمین نیکو کاری خشکاندند
تخم دئانت وفسق و فجور و فساد با آب حیله و ریاوکود اراجیف
در مزرعه ی شوم وشنیع خرف پروراندند
جهنم عذاب با رعب و وحشت آفریدند
درجایگاه خدا نشستند
بهشت و حوریان واهی هدیه دادند
حجاب حیا را دریدند
و در دشت وسیع ثروت خلق با حیله و ریاچریدند

و آنجا
غارت شده ها و داغ دیدگان مات و مبهوت
به امید معجزه در انتظار روزیند که :
ناله های سکوت فریاد
و نعره های خفه به افلاک
سنگها سکوت را شکسته
غرور و غیرت از خواب غفلت بیدار
و شیر شجاعت با شمشیر مقاومت به نبرد
ستون و پایه های پوسیده ی استبداد فرو ریزد
طناب ظلم و خفقان که
به گردن آزادی گره زده اند پاره شود
سیمای صیقلی یغماگران حیثیت و جایزه گیران جنایت
در دید جهانیان جای گیرد
و بار دیگر نهال صلح و صفا با روئیدن شکوفا گردد
به امید آن روز
م. روشنی « سیروس»

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran112.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image8.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید