شعرم شراره های آتش سوزان بی امان غم است
خون بجوش آمد ه از بحــر بی حـد ستم است

شعرم خروش خشم مردم بی خانمان و دست تنگ است
نفرت ز دزد و جانیان جایز ه گیران غرق در ننگ است

شعرم شعار درد دل بی گناه درد مند است
شعرم شکنجه های جوان جسور در بند است

شعرم شراب شجاعت بجا م پاک بازان است
شعرم نمای سیرت منـفـور حقه بازان است

شعرم حکایت حقایق عریان ظلم و جورجباران است
شعرم تنفر از سکوت سرد بی تفاوتان وبیعاران است

شعرم شکایت از ستمگر سفاک است
تمجید شیردلان جسور و بی باک است

لعنت به شیوه های مردمان نا پاک است
وآن مفتخوران مزدور و سینه چاک است

شعرم زبان کودک معصوم دست فروش بی مأواست
آن کولبری که در پی نان شب بهر مکان و منزلهاست

شعرم بیانگر حقایق لخت ملالتهاست
ز انبوه شوم فسق و فجور و فساقتهاست

شعرم سرود حرمت و شأن و غرورهاست
شعرم شعار شادی و شور و سرور هاست

نفرت ز پیروان بی همه چیز قساوتهاست
ضد جنون و جهل و ریا و رزالتهاست

فریاد برحذر ز وعدهای واهی امام جماعتهاست
دوری زخرف و جهل موعظه های رسالتهاست

توصیف چهره های چپاولگران گنج ملتهاست
بغض گلوی نعره های سرکش بی سود ذلتهاست

شعر شعار مردمان نکو کار و صدق و صفاست
شعرم بدون خبث وریا حامی غروروحرمتهاست

مرتضی روشنی

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

jang.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image12.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید