شعرم شراره های آتش سوزان بی امان غم است
خون بجوش آمد ه از بحــر بی حـد ستم است

شعرم خروش خشم مردم بی خانمان و دست تنگ است
نفرت ز دزد و جانیان جایز ه گیران غرق در ننگ است

شعرم شعار درد دل بی گناه درد مند است
شعرم شکنجه های جوان جسور در بند است

شعرم شراب شجاعت بجا م پاک بازان است
شعرم نمای سیرت منـفـور حقه بازان است

شعرم حکایت حقایق عریان ظلم و جورجباران است
شعرم تنفر از سکوت سرد بی تفاوتان وبیعاران است

شعرم شکایت از ستمگر سفاک است
تمجید شیردلان جسور و بی باک است

لعنت به شیوه های مردمان نا پاک است
وآن مفتخوران مزدور و سینه چاک است

شعرم زبان کودک معصوم دست فروش بی مأواست
آن کولبری که در پی نان شب بهر مکان و منزلهاست

شعرم بیانگر حقایق لخت ملالتهاست
ز انبوه شوم فسق و فجور و فساقتهاست

شعرم سرود حرمت و شأن و غرورهاست
شعرم شعار شادی و شور و سرور هاست

نفرت ز پیروان بی همه چیز قساوتهاست
ضد جنون و جهل و ریا و رزالتهاست

فریاد برحذر ز وعدهای واهی امام جماعتهاست
دوری زخرف و جهل موعظه های رسالتهاست

توصیف چهره های چپاولگران گنج ملتهاست
بغض گلوی نعره های سرکش بی سود ذلتهاست

شعر شعار مردمان نکو کار و صدق و صفاست
شعرم بدون خبث وریا حامی غروروحرمتهاست

مرتضی روشنی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

kasra2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید