رفته رفته بوی آغوش ِ بهاران میرسد
مژده ی آزادی از هر سو فراوان میرسد
 
رفته رفته چشم ِمیهن بازمیگردد به ناز
دولت ِمردم فریبی هم به پایان میرسد
 
آنچه توباچشم ِبازت غیرممکن بینی اش
من به چشم ِبسته می بینم که آسان میرسد
 
میچکد در گور ِتاریخ آیه های تازیان
موسم ِگل چیدن از یاد ِ نیاکان میرسد


باغبانهای وطن دانند این راز ِ بقا
کزپس ِهرخشکسالی بازباران میرسد
 
غم مخورآنان اگربرخون ِایشان تاختند
نوبت ِخونخواهی ایشان ز آنان میرسد
 
خانه را تا باز گیری بیگمان آماده شو
بیگمان روز ِجواب ِ مفتخواران میرسد
 
آنچه راحت آیدت بردست ازدستت رود
پس همان بهتر که آزادی خرامان میرسد
 
دردو دنیا چون بهشتی جزوطن درکارنیست
رفته رفته پای آذر هم به ایران میرسد
 
مسعود آذر

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

damavand2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image1.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید