زندگی لحظه ی یک دیـدار است
خواب آشفته ی یک بـیدار است

تلخ وشیرینی یک کردار است
صحنه ی حمله اوباش وزخم سرغیرتدار است

زجر یک کود ک آفت زده ی کولبار است
ستم و جور ملا لتبار است

دزدی و شادی یک سر دار است
زندگی در کف این اشرار است


دست پر زور جنایتکار است
پشت آخون خیانتکار است

وحشت بی گنهی از دار است
حکم یک قاضی بی مقدار است

زندگی جاده ای نا هموار است
بی دوا مانده ی یک بیمار است

خون جاری شده از کشتار است
لعن و نفرین زنی داغدار است

زندگی راحت و هم دشـوار است
مـز رع سـبز و گلی پر خار است

شاهد مـردم بی جاه و مکان و کار است
غر ق در مفتـخوری مجـتهد بیعـار است

 با درود به انسانهای پاک سیرت  م. روشنی ( سیروس)

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran13.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image4.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید