ترسم ز خواب برخیزد روزی حکیم عمر
پرسد چه ها رفت بعد از من بر ملتم

گویم به او ای وای من این زاهدان بی هنر
کشتند و دزدیدند و بردند از ملتم

دانم چنان لرزد تنش از این خبر
گوید هزار سال پیش گفتم این راز با ملتم


این غاصبان ستمگرند و غافلند از اهل و دهر
ریزند خون اهل علم این جانیان در ملتم

هشیار باشید مردمان دوری کنید از این ددان
گردید رها از ظالمان با عزم رزم ملتم

 سیامک رفیع زاده

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

Image1072.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید