چهارشنبه  پیش از سال نو چهارشنبه سوریست
پنهان ز دید شیخ و شاب، شــراب تو قوریست
                      ****
سنگین دلان سیه کار  سست سیرت
که بر سـریر تخت ستمکاری سنگین نشسته اند
مانع نشاندادن هرگونه نشان و هویت ایرانیند
فرهنگ این سوداگران سرنوشت بخون رنگین است
عید بزرگشان عید قربان است
از کشتن و دیدن خون لذت میبرند


طبع سرد و خشک دارند و قساوت
بر ضد مهر و آتش و عشق و حرارت


چون جدشان گفتند که این رسم مغان است
فرهنگ چندین ساله این کافران است


در دین اسلام این رسوم قطعن حرام است
هرکس دم از ایران و ایرانی زندبا این مرام است


ما تازیان رنگین ترین فرهنگ داریم
با خون جاندار عید قربان عیش رنگا رنگ داریم
                  *****
اینان نیز خصلت بزغاله ای پیروان خویش را
به ایرانیان اصیل که مراسم ملی را در کنار
گرمی آتش و عواطف انسانی برگذار میکنند میدهند
به این تازیان باید گفت :
کتاب فرهنگ ما ایرانیان با خون نوشته نشده است ..


کتاب دانش و فرهنگ ما ایرانیان شیرازه ای دارد
همانطوری که هر شهری برای خود در و دروازه ای دارد


برو ای آخوند و منعم مکن از رسـم اجدادی
به فرهنگ ورسوم خویش مغرورم که خوش آوازه ای دارد


بزوبزغاله ها در گله ی رام شمایند شیخ سالوسی
که خلق پر غرور پاک ایران مردم آزاده ای دارند


متاع محملت ای شیخ پر از جهل و خرافات است
اگر چه کاروانت ساربانش با کلید هرحقه ای دارد


چقدر کذب و چقدر جهل و چقدر ظلم و چقدر دزدی
دین داران بی انصاف ؟
ریا وقتی / دروغ قدر / دزدی چندی ؟ / حیا حدی
ســتم اندازه ای دارد..


شعار و شکوه از جور و فساد و ظلم آخوندی
ز هر سوئی به افلاک است
ولیکن نقد های لخت وبی چون و چرای « روشنی»
شورو جلای بیشتری دارد


م. روشنی ( سیروس)

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image106.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image17.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید