چهارشنبه  پیش از سال نو چهارشنبه سوریست
پنهان ز دید شیخ و شاب، شــراب تو قوریست
                      ****
سنگین دلان سیه کار  سست سیرت
که بر سـریر تخت ستمکاری سنگین نشسته اند
مانع نشاندادن هرگونه نشان و هویت ایرانیند
فرهنگ این سوداگران سرنوشت بخون رنگین است
عید بزرگشان عید قربان است
از کشتن و دیدن خون لذت میبرند


طبع سرد و خشک دارند و قساوت
بر ضد مهر و آتش و عشق و حرارت


چون جدشان گفتند که این رسم مغان است
فرهنگ چندین ساله این کافران است


در دین اسلام این رسوم قطعن حرام است
هرکس دم از ایران و ایرانی زندبا این مرام است


ما تازیان رنگین ترین فرهنگ داریم
با خون جاندار عید قربان عیش رنگا رنگ داریم
                  *****
اینان نیز خصلت بزغاله ای پیروان خویش را
به ایرانیان اصیل که مراسم ملی را در کنار
گرمی آتش و عواطف انسانی برگذار میکنند میدهند
به این تازیان باید گفت :
کتاب فرهنگ ما ایرانیان با خون نوشته نشده است ..


کتاب دانش و فرهنگ ما ایرانیان شیرازه ای دارد
همانطوری که هر شهری برای خود در و دروازه ای دارد


برو ای آخوند و منعم مکن از رسـم اجدادی
به فرهنگ ورسوم خویش مغرورم که خوش آوازه ای دارد


بزوبزغاله ها در گله ی رام شمایند شیخ سالوسی
که خلق پر غرور پاک ایران مردم آزاده ای دارند


متاع محملت ای شیخ پر از جهل و خرافات است
اگر چه کاروانت ساربانش با کلید هرحقه ای دارد


چقدر کذب و چقدر جهل و چقدر ظلم و چقدر دزدی
دین داران بی انصاف ؟
ریا وقتی / دروغ قدر / دزدی چندی ؟ / حیا حدی
ســتم اندازه ای دارد..


شعار و شکوه از جور و فساد و ظلم آخوندی
ز هر سوئی به افلاک است
ولیکن نقد های لخت وبی چون و چرای « روشنی»
شورو جلای بیشتری دارد


م. روشنی ( سیروس)

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

perspolis2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image13.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید