با شمایم ..
آی  شمـــا .. ای تبه کاران بی شرم و حیا
با شـمـایم   ای سیه کاران سر تا پا خطا
غرق  گردیده در بحر ریا
دزدی و قتل و جنایتها بدون انتها
دست بدارید زین همه ظلم و جفا


آی.. سپهداران مزدور سپاه جبر و زور
هم شریک دزد و پیشوای امور
قتل و غارت تا چه حد و تا چه جور ؟
ای سبک مغزان بی فهم و شعور
 وای  به آن روزیکه بر خیزند مردان غیور


آی  سیه کاران بی احساس و رحم
قاتل مرد و زنان پر غرور ملک جم
منتظر باشید جزای سر کشیها و ستم


آی چاکران  .. آی جاهلان
کوران در جهل غوطه ور
چون وحشیان بی بصر
حق را گذارید زیر پا
آتش زنید بر خشک و تر
آئید بخود بی مسلکان


ای آنکه در ظاهر شدی میهن پرست
اما بدون خیز و جست
گویا که داری بینهایت ترس و بیم
از مفتخوران این رژیم
نیستی مگر در فکر مردان غیور ؟
در زیر شلاق سپاه خود فروش جبر و زور
نو نهالان  دستفروشان سر بازار و کوی ؟
کودکانیکه بکار سخت مجبورند بجای مدرسه؟
زجه های مادران داغدیده بر سر قبرعزیزان شهید
این همه ظلم و ستم می بینی و آهسته میگوئی سخن ؟
نعره باید زد به  آوای بلند در اجتماع و انجمن
انتقاد با احتیاط و ترس نباشد مسلک مرد غیور
خود فروشی باشد و تسلیم به این دستگاه زور


آی مردمان ..  مردان ،  زنان
در زیر ظلم ظالمان
پیوسته با رنج و عذاب
دائم  بفکر نان و آب
تا بکی هستید خموش و ساکت و بی هیچ تکان ؟
خیزید بپا
گیرید از این دزدان حقوق و حقتان


آی معلم : هادی نو باوگان  ،  آیندگان
تحت فشار نا کسان  و غاصبان
خوار و ضعیف و نا توان
حقت شده غارت بدست مفتخوران
بر ضد این بی مسلکان
طغیان کنید با دیگران
تا بلکه گم گردند ددان  ... از خاکمان


آی ... محصل ،  دانش آموز
وارث آینده ی این  مرز و بوم
ملکتان دردست اوباشان و خون خواران جانی و جنون
آلوده گردیده است بخون .
بر ضد جهل و دزدی و ظلم و فساد
شورش کنید فریادها  فریاد و داد


آی.. توده ی کارگران  ، زحمتکشان
پایگاه اقتصاد این جهان
دسترنجها  و جمله ی  اموالتان
جاریست بجیب مفتخوران
شورش نمائید آنچنان
تا ظالمان   غارتگران
نا بود گردند زین جهان


آی.. زارعان   ، برزگران
این بیکفایت جانیان
ویران نمودند زرعتان
از کمبود آب روان
ضایع گشته بذرتان
خیزید بپا با دیگران
سازید میهن را رها
 از دست جاهل پروران


هم میهن کارخانه دار
ای خییر سرمایه دار
کارخانه ات گشته فلج
سر مایه ات رفته بباد
با واردات بنجلان خارجی
خیزید بپا بر ضد این سودا گران
ریزید به گودال فنا
این اجنبیها جوجه های مفتخوران


آی .. بی تفاوتها به ظلم
حق را نمی بینید بکل ؟
لب بسته و لاقید به اوضاع خود و هم میهنان
تا کی سکوت و ترس از این بی غیرتان
بیدار از خواب گران


آی ..افسران  ،   سر بازها
گردید با خلق همصدا
کشور شده آخوند سرا
هرشیخ بی فهم و شعور
بیش از شما دارای زور
فرمانده ی نا اهلتان
دزدت حقوق و حقتان
ساکت نباشید همچنان
آئید صف هم میهنان
درجبهه ی آزادگا ن
تا پس بستانید وطن
از دست این اهریمنان  


آی  خردسالان ،  کودکان
بی خانه مان  و بی کسان
آی  دستفروشانیکه بهر لقمه نان
دراین سوی  و آن سو دوان
با درد  و رنج بی امان
آی  غنچه های نورس باغ ملا تبار دین
غمگین و رنجور و حزین
از دست این بی مسلکان اهل دین
فریاد خشم و نفرتی بی ترس و بیم
بر هر سر بازار و میدان و زمین
هـــر چـه رسـا تر نـعـر ه ها ی آتــشـین


آی بی نوا  ،  آوارگان
بی  خانه و جـاه و مـکان
از برکت آئین و دین
روپوشتان کارتون و کاغذ
فرشتان خاک زمین
نیست ازاقبال و بخت و سرنوشت
کین رسم و این افکار زشت
آخوند در مغز تو کشت
حقت شده پا مال اوباش و خسان
بازیچه  ی یکمشت قسی و نا کسان
ساکت نباید بود از آن
ترس از چه داری ای جوان
خیزید بپا با جان و دل
تا آنکه بنشانید به گل
این کاروان جهل اوباشان غارت پیشه را  

م. روشنی  ( سیروس)

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان دیگر نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

passmigirim.jpg

سرزمینمان ایران

Image1071.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image3.jpg

کارزار 9 شب

 

#نه_شب